Opnieuw Verzameldecreet Milieu gepubliceerd

De Vlaamse decreetgever heeft opnieuw een 'decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur' gepubliceerd. Het is al het derde decreet op rij dat dit opschrift draagt. En net als zijn twee voorgangers bevat ook dit verzameldecreet een allegaartje aan bepalingen.

Deze keer staan de volgende items op het menu:

polders en wateringen;

afvalwaterheffing;

grondwaterheffing;

materiaalkringlopen;

ruilverkaveling;

jacht;

bosbeheer;

bemesting;

speuren naar schaliegas in de diepe ondergrond;

luchtvaartactiviteiten onder het broeikasgasemissiestelsel; en

algemene voorschriften voor het (elektronisch) indienen van dossiers.

Het jongste verzameldecreet telt 87 artikels.
Het treedt globaal genomen 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 4 april 2014. Maar er zijn uitzonderingen.

Bron: Decreet van 28 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur, BS 25 maart 2014 (Verzameldecreet Milieu).