Vermoedens van schijnrelatie nu ook in bevolkings- en vreemdelingenregister

Vanaf 3 april 2014 zijn gemeenten verplicht om vermoedens van schijnhuwelijk of schijnwettelijke samenwoning te melden in het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister. De informatie is daardoor beschikbaar voor alle bevoegde overheden die betrokken zijn bij het fenomeen van de schijnrelaties.

De melding van deze extra informatie moet vermijden dat een persoon van wie het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning geweigerd werd, in een andere gemeente een nieuwe poging onderneemt om te huwen of wettelijk te gaan samenwonen. Momenteel is de uitwisseling van informatie beperkt tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van de aanstaande echtgenoten, de territoriaal bevoegde procureurs des Konings en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Voortaan meldt ieder bevolkingsregister en vreemdelingenregister informatie over

de formaliteiten en beslissingen die voorafgaan aan een huwelijksvoltrekking:de afgifte van het bericht van ontvangst wanneer aan het huwelijk een verblijfsrechtelijk voordeel verbonden is; de weigering van de opmaak van de akte van aangifte van het huwelijk bij twijfel over de authenticiteit of de geldigheid van documenten waardoor een vermoeden van een schijnhuwelijk kan ontstaan. Ook de datum waarop de betrokken partijen op de hoogte werden gebracht van deze beslissing wordt gemeld. het uitstel van de huwelijksvoltrekking bij ernstige vermoedens van een schijnhuwelijk; de weigering van de huwelijksvoltrekking wegens vermoedens van een schijnhuwelijk en de datum waarop de partijen deze beslissing werd meegedeeld;

de informatie m.b.t. de beslissingen die voorafgaan aan de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning; het uitstel van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning; de weigering van de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning en de datum waarop de betrokken partijen daarvan op de hoogte werden gebracht.

De gegevens worden gewist van zodra er toch een huwelijk wordt afgesloten of melding wordt gemaakt van een verklaring van wettelijke samenwoning. Volgt er geen huwelijk of wettelijke samenwoning dan blijft de informatie 5 jaar in de registers. Die termijn begint telkens te lopen de dag nadat de ambtenaar van de burgerlijke stand de betrokkenen op de hoogte heeft gebracht van de weigering om het huwelijk te voltrekken of een melding te maken van wettelijke samenwoning.

Wat met vreemdelingen die geen verblijfsmachtiging hebben in ons land? Zij hebben geen identificatienummer in het bevolkings- of vreemdelingenregister, maar mogen toch huwen of wettelijk gaan samenwonen. Het huwelijk is immers een grondrecht dat verzekerd wordt door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Om ook voor hen over de nodige informatie te beschikken in de strijd tegen schijnrelaties heeft de regering beslist dat alle vreemdelingen die niet over een identificatienummer van het Rijksregister beschikken in het wachtregister moeten worden ingeschreven van de gemeente van de aangifte van het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning. De gegevens worden gewist onder dezelfde voorwaarden als de gegevens in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Bron: Koninklijk besluit van 28 februari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister en tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van de vreemdelingen die niet beschikken over een identificatienummer van het Rijksregister en die in het huwelijk willen treden, BS 24 maart 2014.

Zie ook
Wet van 2 juni 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op de strijd tegen de schijnhuwelijken en de schijnwettelijke samenwoningen, BS 23 september 2013.
Koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, BS 15 augustus 1992.