Inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen

Sinds vorig jaar kunnen gepensioneerden in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit jaar is dat voor het eerst gebeurd.

Voor de overheidssector werden de jaarbedragen eerder al bekendgemaakt. Een ministerieel besluit van 6 maart 2014 doet nu hetzelfde voor het pensioenstelsel voor werknemers. Uiteraard gaat het om dezelfde overzichtstabel.

Bijverdienen

Wie een beroepsloopbaan van 42 jaar bewijst, kan vanaf zijn 65e onbeperkt bijverdienen met behoud van pensioen. Dat geldt binnen de 3 pensioenstelsels. Voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren dus. De verschillende stelsels zijn geharmoniseerd.

Voldoet men daarentegen niet aan de voorwaarden, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Maar de sanctie bij een eventuele overschrijding (te hoge beroepsinkomsten) is wel afgezwakt ten opzichte van het regime van vóór de pensioenhervorming.

Er is enkel sprake van een volledige schorsing indien de drempel van de beroepsinkomsten met 25 procent wordt overschreden. Vroeger was dat maar 15 procent. Wanneer het grensbedrag met minder dan 25 procent wordt overschreden, zal het pensioen verminderd worden met een percentage dat gelijk is aan het percentage van de overschrijding. De beroepsinkomsten worden gedefinieerd op basis van het fiscaal criterium.

Let op! Pensioengerechtigden die blijven werken én ook bijkomende pensioenrechten en loopbaanjaren willen opbouwen, mogen hun recht op pensioen niet openen.

Overzicht

Toegelaten jaargrenzen bij cumul van pensioen met beroepsactiviteit (bedragen in euro, geldig sinds 1 januari 2014).

  Voor 65 jaar Voor 65 jaar Na 65 jaar   RP of RP+OP OP RP/OP/RP+OP Werknemer, mandaat, ambt of post (bruto beroepsinkomen)       Zonder kinderlast 7.718 17.971 22.293 Met kinderlast 11.577 22.464 27.117 Zelfstandige (netto beroepsinkomen)       Zonder kinderlast 6.175 14.377 17.835 Met kinderlast 9.262 17.971 21.694 (RP: rustpensioen - OP: overlevingspensioen)

In werking

Het ministerieel besluit van 6 maart 2014 treedt retroactief in werking op 1 januari 2014.

Bron: Ministerieel besluit van 6 maart 2014 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 27 maart 2014

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 16 januari 1968 (art. 64, §2 en §3 van het algemeen reglement voor het werknemerspensioen)
? Bericht betreffende de indexering van de jaarbedragen bedoeld in de artikelen 78, 80, 82, 85 en 86 van de programmawet van 28 juni 2013, BS 7 februari 2014