Vrijstelling van aangifte voor lichte arbeidsongevallen

Eind vorig jaar heeft de regering de bevoegdheid gekregen om de procedureregels voor de aangifte van lichte arbeidsongevallen te vereenvoudigen. Er zou namelijk een vrijstelling komen op de algemene aangifteverplichting. Dat voornemen wordt nu bevestigd in een KB van 19 maart 2014.

Licht ongeval

Het ?licht ongeval? krijgt een specifieke omschrijving, namelijk: 'het ongeval dat noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar enkel zorgen heeft vereist waarvoor de tussenkomst van een geneesheer niet nodig was en die pas na het ongeval werden toegediend enkel op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.'

Die definitie wordt ingevoegd in het KB dat omschrijft hoe men een arbeidsongeval moet aangeven. Voor die 'lichte ongevallen' geldt voortaan een specifieke regeling.

Niet aangeven

Het licht ongeval dat wordt geregistreerd in het dossier voor interventies van werknemers bij eerste hulp, moet niet worden aangegeven aan de verzekeringsonderneming. De werkgever zal de vrijstelling van aangifte dus enkel kunnen gebruiken als de ongevallen opgenomen zijn in het EHBO-register.

Die opname zal dienen als bewijsmiddel wanneer de door de werknemer opgelopen kwetsuur verergert. Want in die gevallen moet de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber het ongeval wel aangeven. Dit moet gebeuren binnen de 8 dagen vanaf de dag die volgt op die waarop hij werd geïnformeerd over de verergering van het licht ongeval.

Register

We kunnen er tot slot nog op wijzen dat een KB van 9 maart 2014 de regeling voor het dossier voor interventies van werknemers bijgestuurd heeft. Zo zal dat EHBO-register voortaan meer informatie moeten bevatten. De werkgever houdt namelijk een register bij waarin de werknemer die een interventie doet in het kader van de eerste hulp de volgende elementen vermeldt:

zijn naam;

de naam van het slachtoffer;

de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval of het onwel worden;

de aard, de datum en het uur van de interventie;

de identiteit van eventuele getuigen.

Voordien moest de werknemer in kwestie enkel zijn naam en deze van het slachtoffer vermelden, en de aard en de datum van de interventie. De bijkomende informatie kan een belangrijke rol spelen bij een eventuele verergering van de kwetsuur.

In werking

De nieuwe regeling treedt in werking op 20 april 2014. Dat is 10 dagen na publicatie van de wijzigings-KB van 19 maart 2014. Het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen zal de toepassing van de aangifteregeling voor lichte ongevallen jaarlijks evalueren. En dat zal voor het eerst gebeuren binnen 2 jaar.

Bron: Koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval, BS 10 april 2014

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval, BS 2 april 2003
? Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, BS 24 april 1971 (art. 62, eerste lid van de arbeidsongevallenwet)
? Wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving, BS 27 januari 2014 (art. 10 en 19 WDB)
? Koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, BS 28 december 2010
? Koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners, BS 10 april 2014