Besluit over integratie Dienst Strafrechtelijk Beleid in FOD Justitie gepubliceerd

Op 3 maart 2014 is de Dienst Strafrechtelijk Beleid geïntegreerd binnen het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie. Dit moet zorgen voor een nauwere samenwerking met de andere diensten van de FOD Justitie die actief zijn op het strafrechtelijke domein. Bovendien zullen het College van procureurs-generaal en het toekomstige College van het openbaar ministerie een beroep kunnen doen op een meer systematische ondersteuning.

Het Koninklijk besluit van 26 maart 2014 dat zorgt voor deze integratie is op 10 april 2014 in het Staatsblad verschenen. Het treedt in werking op 20 april 2014, 10 dagen na publicatie.

Het besluit wijzigt meer concreet het KB van 14 januari 1994 tot oprichting van de Dienst Strafrechtelijk Beleid en het KB van 23 mei 2001 tot oprichting van de FOD Justitie. Het KB van 11 juli 1994 m.b.t. de bezoldiging van de adviseur-generaal van de Dienst voor Criminele Politie (en zijn adjunct) wordt opgeheven.

Bron: Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 tot oprichting van een Dienst voor het Strafrechtelijk beleid en alsook van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Justitie en tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juli 1994 houdende bezoldigingsregeling van de adviseur-generaal van de Dienst voor Criminele Politiek, en van zijn adjunct, BS 10 april 2014.