KB/WIB 1992 afgestemd op nieuwe regels voor belastingkrediet kinderen ten laste

De 'wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen' en de 'programmawet van 27 december 2012' wijzigden de regels voor de toekenning van het belastingkrediet voor kinderen ten laste bij een gemeenschappelijke aanslag van gehuwden en wettelijk samenwonenden, die in artikel 134 van het WIB 1992 staan.

Deze wijzigingen zorgden er onder meer voor dat er sinds het aanslagjaar 2013(!):

voor de bepaling van het tarief van het belastingkrediet rekening wordt gehouden met het tarief dat van toepassing is op de corresponderende inkomstenschijf van de belastingplichtige met het hoogste belastbare inkomen (en niet meer van de belastingplichtige met de laagste gezamenlijk belastbare inkomsten), met een maximum van 250 euro per kind ten laste (aj. 2014: 430 euro) (art. 134, § 4, 5°, WIB 1992, ingevoerd door art. 97, programmawet van 27 december 2012);

belastingplichtigen met beroepsinkomsten die zonder progressievoorbehoud bij overeenkomst zijn vrijgesteld (bv. internationale ambtenaren), en ook hun echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, zijn uitgesloten van het belastingkrediet (art. 134, § 3, 3de lid, WIB 1992, ingevoerd door art. 15, wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen).

In het KB/WIB 1992 (art. 144/2 en art. 144/6) wordt er verwezen naar artikel 134 van het WIB 1992.
Het KB van 4 april 2014 past deze verwijzing nu aan, omdat artikel 134 niet alleen werd herschreven, maar ook aangevuld met een § 4.

Voortaan wordt er in artikel 144/2 en in artikel 144/6 van het KB/WIB 1992 verwezen naar ?artikel 134, §§ 3 en 4, van het WIB 1992? in plaats van naar ?artikel 134, § 3, van het WIB 1992?.

In werking

Het KB van 4 april 2014 treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2014(!).

Bron: Koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van de artikelen 144/2 en 144/6 van het KB/WIB 92 inzake de bepaling van het aandeel van iedere belastingplichtige in de gemeenschappelijke aanslag, BS 14 april 2014.

Zie ook:
- Programmawet van 27 december 2012, BS 31 december 2012 - art. 97 en art. 103
- Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 20 december 2012 - art. 15 en art. 39
- KB van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) - art. 144/2 en art. 144/6
- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) - art. 134