Fiscale rechtbanken aangepast aan hervorming gerechtelijke arrondissementen

Op 1 april 2014 zijn de gerechtelijke arrondissementen hervormd. Er zijn er nog 12 in plaats van 27. Die schaalvergroting wordt verwerkt in de besluiten over de taalkennis van de gerechtsdeurwaarder, de fiscale rechtbanken en de openingsuren van de griffies.

Taalkennis gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders die willen benoemd worden in de gerechtelijke arrondissementen Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant moeten bewijzen dat ze Frans kennen. Wie in de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen, Limburg, Leuven, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen tot gerechtsdeurwaarder wordt benoemd, moet bewijzen Nederlands te kennen.

Voor een benoeming in de gerechtelijke arrondissementen Eupen en Brussel moet men twee talen kennen. Voor benoeming in Eupen is kennis van het Duits en Frans nodig, voor benoeming in Brussel moet men Nederlands en Frans kennen.

De taalkennis wordt bewezen aan de hand van het diploma of via een examen.

Fiscale rechtbanken

De rechtbanken van eerste aanleg zijn bevoegd voor fiscale geschillen. Volgens het Gerechtelijk Wetboek zijn de rechtbanken die gevestigd zijn bij een zetel van het hof van beroep (Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Bergen) bevoegd.

Maar bij KB kunnen ook andere rechtbanken aangeduid worden om kennis te nemen van belastinggeschillen.

De lijst met die andere bevoegde rechtbanken wordt nu aangepast aan de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen.

Voor het volledige gerechtelijke arrondissement Limburg is de afdeling Hasselt van de rechtbank van eerste aanleg Limburg bevoegd voor fiscale geschillen. Voor het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant is dat de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.

Voor het volledige gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen vallen de fiscale geschillen onder de bevoegdheid van de afdeling Brugge van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen. De afdeling Aarlen van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg is bevoegd voor het volledige gerechtelijke arrondissement Luxemburg en de afdeling Namen van de rechtbank van eerste aanleg Namen voor het volledige gerechtelijke arrondissement Namen.

Openingsuren griffies

Tot slot wordt ook het besluit met de openingsuren van de griffies van de rechtbanken aangepast aan de nieuwe gerechtelijke arrondissementen.

Inwerkingtreding

Het KB van 26 maart 2014 treedt in werking op 1 april 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 26 maart 2014 houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen om hen in overeenstemming te brengen met de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, BS 31 maart 2014

Zie ook:
Koninklijk besluit van 29 november 1993 tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, art. 1
Koninklijk besluit van 29 november 1993 tot bepaling van de eisen inzake taalkennis en tot regeling van de taalexamens voor de kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder
Koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, art. 1