Europa wil corporate governance-verklaring van beursgenoteerde ondernemingen verbeteren

In haar aanbeveling van 9 april 2014 (2014/208/EU) biedt de Europese Commissie de beursgenoteerde ondernemingen een leidraad om de kwaliteit te verbeteren van de corporate governance-verklaring die ze moeten publiceren in hun bestuursverslag. Het gaat daarbij om de kwaliteit van de toelichting die deze ondernemingen verstrekken als ze afwijken van de toepasselijke corporate governance-code ('pas-toe of leg-uit'-beginsel).

Corporate governance-verklaring

Europa verplicht ondernemingen om een verklaring inzake corporate governance op te nemen in hun bestuursverslag als hun effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt van een lidstaat (art. 20, richtlijn 2013/34/EU).

Die corporate governance-verklaring moet essentiële informatie bevatten over de corporate governance-regeling van de onderneming, zoals informatie over de corporate governance-code(s) die voor de onderneming geldt (gelden), de interne controle- en risicobeheersystemen, de aandeelhoudersvergadering en haar bevoegdheden, de rechten van aandeelhouders, en het leidinggevend, het toezichthoudend en het bestuursorgaan, en de comités van die organen.

Hoogwaardige informatie-verstrekking over de corporate governance-regelingen van ondernemingen levert nuttige informatie op voor investeerders en vergemakkelijkt hun investeringsbeslissingen. Het geeft de investeerders ook meer vertrouwen in de ondernemingen waarin zij investeren. Bovendien kan meer transparantie tegenover de markt ook gunstig zijn voor de reputatie van ondernemingen.

Volgens het 'pas toe of leg uit'-beginsel (art. 20, richtlijn 2013/34/EU) moeten ondernemingen die afwijken van de toepasselijke corporate-governancecode, in hun corporate governance-verklaring aangeven van welke delen van de code ze afwijken, samen met de redenen voor deze afwijking.
Door van de code af te wijken, kan een onderneming in sommige gevallen zichzelf efficiënter besturen. De 'pas toe of leg uit'-aanpak biedt ondernemingen immers flexibiliteit doordat ze hun corporate governance kunnen aanpassen aan hun grootte, aandeelhoudersstructuur of sectorale kenmerken.

Uit de praktijk blijkt echter dat er enkele tekortkomingen zijn in de manier waarop de ondernemingen het 'pas toe of leg uit'-beginsel toepassen. De Europese Commissie biedt hen daarom een leidraad om de kwaliteit te verbeteren van de corporate governance-verklaring die ze in hun bestuursverslag moeten publiceren als ze afwijken van de toepasselijke corporate governance-code.

Aanbevelingen EU-Commissie

Volgens de EU-Commissie moeten de corporate-governancecodes een duidelijk onderscheid maken tussen de onderdelen van de code waarvan niet kan worden afgeweken, de onderdelen die op basis van het 'pas toe of leg uit'-beginsel van toepassing zijn, en de onderdelen die op vrijwillige basis kunnen worden toegepast.

Kwaliteit corporate governance-verklaringen

Om de transparantie voor aandeelhouders, investeerders en andere belanghebbenden verder te vergroten, zouden de ondernemingen volgens de EU-Commissie in hun verklaring ook moeten beschrijven hoe ze de aanbevelingen van de toepasselijke corporate governance-code over de aspecten die het belangrijkst zijn voor de aandeelhouders, hebben toegepast.

De informatie in de corporate governance-verklaring zou voldoende duidelijk, accuraat en volledig moeten zodat aandeelhouders, investeerders en andere belanghebbenden een goed inzicht krijgen in de manier waarop de onderneming wordt bestuurd. Bovendien zou daarin moeten worden verwezen naar de specifieke kenmerken en situatie van de onderneming, zoals haar grootte, structuur of eigenaarschap, of alle andere relevante kenmerken.

Om aandeelhouders, investeerders en andere belanghebbenden gemakkelijker toegang te verlenen tot de corporate governance-verklaring zouden ondernemingen de verklaring systematisch op hun website beschikbaar moeten stellen, en in hun bestuursverslag een verwijzing naar hun website moeten opnemen.

Kwaliteit van de toelichting bij afwijking van een code

Beursgenoteerde ondernemingen die afwijken van de aanbevelingen van de corporate governance-code waaraan ze zijn onderworpen of die ze vrijwillig toepassen, zijn verplicht om hierbij een toelichting te verstrekken.

Volgens de EU-Commissie zou de onderneming duidelijk moeten aangeven van welke specifieke aanbevelingen ze is afgeweken en voor elke afwijking van een afzonderlijke aanbeveling:

moeten uitleggen op welke manier ze is afgeweken van een aanbeveling;

de redenen moeten opgeven voor de afwijking;

moeten beschrijven hoe de beslissing om van de aanbeveling af te wijken, binnen de onderneming tot stand is gekomen;

als de afwijking in de tijd beperkt is, moeten aangeven wanneer ze van plan is een specifieke aanbeveling na te leven;

de maatregel moeten beschrijven die is genomen als alternatief voor het naleven van de aanbeveling en moeten uiteenzetten hoe die maatregel het onderliggend doel van de specifieke aanbeveling of van de code als geheel bereikt, of moeten verduidelijken hoe hij bijdraagt tot een goede corporate governance van de onderneming.

Deze informatie zou voldoende duidelijk, accuraat en volledig moeten zijn zodat aandeelhouders, investeerders en andere belanghebbenden de gevolgen van de afwijking van een bepaalde aanbeveling kunnen beoordelen. Ook hierin zou de onderneming moeten verwijzen naar haar specifieke kenmerken en situatie, zoals haar grootte, structuur of eigenaarschap, of andere relevante kenmerken.

De onderneming moet de toelichting bij afwijkingen duidelijk vermelden in haar corporate governance-verklaring, op een zodanige manier dat ze voor aandeelhouders, investeerders en andere belanghebbenden gemakkelijk te vinden is. Dit kan bv. door dezelfde volgorde van de aanbevelingen aan te houden als in de betrokken code of door alle toelichtingen bij afwijkingen te groeperen in hetzelfde onderdeel van de corporate governance-verklaring, mits de gebruikte methode duidelijk wordt uitgelegd.

Verspreiding aanbevelingen

De EU-Commissie vraagt de lidstaten om de instanties die bevoegd zijn voor de nationale corporate governance-codes, de beursgenoteerde ondernemingen en andere betrokken partijen op de hoogte te brengen van haar aanbeveling van 9 april 2014 (2014/208/EU).
Uiterlijk op 13 april 2015 moeten de lidstaten de Commissie laten weten welke maatregelen er overeenkomstig deze aanbeveling zijn genomen, zodat ze de situatie kan volgen en evalueren.

Bron: Aanbeveling van de Commissie nr. 2014/208/EU van 9 april 2014 over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance (?pas toe of leg uit?), Pb.L. 12 april 2014, afl. 109, 43.

Zie ook:
Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, Pb.L. 26 juni 2013, afl. 182, 19 - art. 20.