Nieuw model voor verklaring meewerkende echtgenoot

De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een zelfstandige wordt vermoed meewerkende echtgenoot te zijn. Louter op basis van de huwelijksband of de wettelijke samenwoning. Op die manier hebben meewerkende echtgenoten een eigen statuut met dezelfde prestaties als zelfstandigen.

De bijdrageregeling is voordeliger dan deze die geldt voor de andere 'helpers' omdat het minimumplafond voor meewerkende echtgenoten lager is. En sinds dit jaar is het ook mogelijk om een beperkte beroepsactiviteit uit te oefenen met behoud van het bijzondere statuut van meewerkende echtgenoot.

Is men geen echte 'helper', dan moet een verklaring op erewoord het vermoeden weerleggen. Doet men dit niet, dan kan men zijn recht op uitkeringen verliezen of een administratieve geldboete oplopen. Het model voor die verklaring wordt nu vervangen. Daartoe voegt men een nieuwe bijlage bij het betreffende ministerieel besluit van 3 februari 2003.

We noteren een nieuwe rubriek: 'Oefent u, in eigen naam, naast de activiteit als helper, een zelfstandige activiteit uit in België die geen verband houdt met de zelfstandige beroepsactiviteit van uw partner'.

Het gaat hier om de meewerkende echtgenoot die naast de activiteiten van helper nog een beperkte eigen zelfstandige activiteit uitoefent. De jaarinkomsten uit deze activiteit mogen wel niet hoger zijn dan 3.000 euro (netto belastbaar, dat wil zeggen: bruto inkomsten, verminderd met eventuele beroepskosten). In dat geval kan de beperkte eigen zelfstandige activiteit uitgeoefend worden zonder het verlies van het bijzondere statuut van meewerkende echtgenoot.

Het ministerieel besluit van 27 maart 2014 treedt retroactief in werking op 1 april 2014.

Bron: Ministerieel van 27 maart 2014 besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2003 tot vaststelling van het model van verklaring van aansluiting van de in artikel 7bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen beoogde helper en tot vaststelling van het model van de in hetzelfde artikel bedoelde verklaring op erewoord, BS 16 april 2014