Stedenbouwkundige verordeningen worden steeds belangrijker (art. 29 Diversebepalingendecreet RO)

Architecten en milieudeskundigen moeten meer en meer rekening houden met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen. Meer en meer Vlaamse gemeenten kondigen dergelijke verordeningen af, over steeds meer onderwerpen. Maar ook het gewest en de provincies laten zich niet onbetuigd. En het Diversebepalingendecreet verruimt nu ook nog eens hun toepassingsgebied.

De Vlaamse regering kan momenteel al gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen afkondigen over 11 mogelijke onderwerpen. Het Diversebepalingendecreet voegt daar nog een twaalfde item aan toe: de versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van de steden en dorpskernen.

Volgens de memorie bij het ontwerp van decreet is deze aanvulling vooral bedoeld om de uitbouw van kernwinkelgebieden voor kleinhandel te stimuleren.

De stedenbouwkundige verordeningen kunnen:

functiewijzigingen die in beginsel toegelaten zijn, uitsluiten, of aan dergelijke functiewijzigingen voorwaarden verbinden. Bv. een verbod op functiewijziging naar horeca;

het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw regelen; én ? vanaf nu ook ?

normen bevatten betreffende de oppervlakte van functies en de afmetingen van gebouwen én constructies.

De provincies en gemeenten mogen eigen stedenbouwkundige verordeningen afkondigen over deze zelfde thema?s, en zij kunnen daarenboven:

de vergunningsplichtige handelingen aanvullen,

voor meldingsplichtige handelingen, een vergunningsplicht invoeren; en

voor vrijgestelde handelingen toch een meldingsplicht invoeren (art. 4.2.5 VCRO).

Stedenbouwkundige verordeningen volgen een heel ander circuit dan ruimtelijke uitvoeringsplannen. Met minder garanties op inspraak. Zo is er geen openbaar onderzoek nodig voor het opmaken van zo'n verordening.

Juist omdat er minder garanties zijn op inspraak, blijft het goedkeuringstoezicht door de hogere overheid wél bestaan bij de opmaak van een stedenbouwkundige verordening, terwijl het Diversebepalingendecreet RO datzelfde goedkeuringstoezicht op de ruimtelijke uitvoeringsplannen schrapt en vervangt door een beperkte schorsingsmogelijkheid.

Bron: Decreet van 4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het grond- en pandenbeleid, BS 15 april 2014 (art. 29 Diversebepalingendecreet RO).

Zie ook:
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 2.3.1-2.3.2 VCRO)