Interpretatieprobleem bij cumul arbeidsongevallenrente en pensioen opgelost

Een KB van 19 maart 2014 lost een interpretatieprobleem op bij de berekening van de cumul van een arbeidsongevallenrente met een pensioen. Er komt namelijk meer duidelijkheid rond de impact van de berekening van het deel van de rente dat in kapitaal uitgekeerd wordt omdat de betaling aan de slachtoffers gescheiden wordt van de ontvangsten.

Bij de bepaling van de bedragen die men aan het Fonds voor arbeidsongevallen stort, wordt de berekeningsmethode van de verzekeringsondernemingen behouden. Daarbij houdt men rekening met de hypothetische indexering van het deel van de rente dat wordt uitgekeerd in kapitaal.

De rente die cumuleerbaar is met een pensioen en die nog verschuldigd is aan het slachtoffer of de rechthebbende blijft ongewijzigd. Men hanteert berekeningsmethode van het Fonds voor arbeidsongevallen. Daarbij houdt men rekening met het niet-geïndexeerde deel van de rente dat in kapitaal wordt uitgekeerd.

Het KB van 19 maart 2014 treedt in werking op 1 juli 2014. Het gaat om een aanpassing van een uitvoerings-KB van 12 december 2006. Er gelden immers bijzondere regels voor de cumul van arbeidsongevallenuitkeringen met vergoedingen op basis van het gemeen recht (burgerlijke aansprakelijkheid) en pensioenen. Verder is een ruime cumul mogelijk.

Bron: Koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2006 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 17 april 2014