Districtsraadsleden mogen als advocaat of notaris optreden voor of tegen gemeenten

De toepassing van de onverenigbaarheden op districtsraadsleden wordt versoepeld. Ze zijn voortaan alleen van toepassing op datgene waarvoor ze bevoegd zijn: met name het bestuur en de instellingen van het district waarvoor ze gekozen zijn.

Dit betekent dat districtsraadsleden vanaf nu - in situaties die hier buiten vallen - wel

rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling mogen werken in geschillen ten behoeve van de gemeente. Ook wanneer ze werken in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of wanneer ze op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken;

rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werken in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van de gemeente of ten behoeve van een personeelslid van de gemeente met betrekking tot beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen de gemeente. Ook wanneer ze werken in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of wanneer ze op hetzelfde kantooradres met het gemeenteraadslid werken;

rechtsreeks of onrechtstreeks een overeenkomst mogen sluiten (behalve in het geval van een schenking aan de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap) of deelnemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap (behalve in de gevallen waarbij het districtsraadslid beroep doet op een door de gemeente of een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap aangeboden dienstverlening of ten gevolgde daarvan een overeenkomst aangaat);

optreden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in het bijzonder onderhandelingscomité of hoog overlegcomité van de gemeente.

De wijziging creëert onder meer een oplossing voor advocaten en notarissen in Antwerpen. Op basis van de huidige wetgeving worden bij het opnemen van mandaat als districtsraadslid, met alleen bevoegdheid voor één van de negen districten in Antwerpen, alle onverenigbaarheden van toepassing voor alle wat de stad Antwerpen en de andere 8 districten betreft. Dit betekent voor notarissen en advocaten nagenoeg 'een beroepsverbod' voor alle kantoorgenoten (ook wanneer er geen enkele financiële band is met het betrokken districtsraadslid). Als advocatenkantoor optreden voor of tegen de stad Antwerpen kan bijvoorbeeld niet van zodra één stagiair districtsraadslid is van één van de negen districten, ook al gaat het over een dossier waar die stagiair geen enkele zeggenschap over heeft die meer waard is dan die van een andere burger.

Het decreet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gemeentedecreet is op 16 april 2014 in werking getreden, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Decreet van 28 maart 2014 houdende wijziging van artikel 276 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, BS 16 april 2014.

Zie ook
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, BS 31 augustus 2005. (art. 276)