Derde boek van Wetboek van Economisch Recht in werking op 9 mei 2014

De wet van 17 juli 2013, die het derde boekdeel heeft toegevoegd aan het Wetboek van Economisch Recht (WER), treedt in werking op 9 mei 2014.

Boek III. kreeg het opschrift 'Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen'. Dat boekdeel slorpt de boekhoudwet (of wat ervan overbleef), de KBO-wet en een deel van de Dienstenwet en van het 'KB over de inschrijving van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de KBO', op.

Boek III.

Boek III. 'Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen' is als volgt opgebouwd:

Titel 1. Vrijheid van vestiging en van dienstverleningHoofdstuk 1. Toepassingsgebied Hoofdstuk 2. Vrijheid van vestiging (vergunningsstelsels en andere vereisten) Hoofdstuk 3. Vrijheid van dienstverlening

Titel 2. Kruispuntbank van Ondernemingen en erkende ondernemingsloketten:Hoofdstuk 1. Kruispuntbank van Ondernemingen (o.m. oprichting KBO, inschrijving in de KBO, toekenning en gebruik van het ondernemings- en vestigingseenheidsnummer, toegang tot en het gebruik van de KBO-gegevens) Hoofdstuk 2. Inschrijving van handels-, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaat recht Hoofdstuk 3. Inrichting van de ondernemingsloketten (o.m. werking van de loketten en vergoeding ervan)

Titel 3. Algemene verplichtingen van de ondernemingen:Hoofdstuk 1. Informatie, transparantie en niet-discriminatie Hoofdstuk 2. Boekhouding van de ondernemingen.

De wet van 17 juli 2013, die Boek III. invoert, vult ook nog Boek I. 'Definities' aan met definities die specifiek betrekking hebben op de boekdelen III. en IV. En ze voegt nog de rechtshanhavingsbepalingen eigen aan Boek III. toe aan Boek XV. 'Rechtshandhaving'.

Vanaf 9 mei 2014?

Van 9 mei 2014 zijn de artikelen 4 tot 24, en 29 tot 49 van de Dienstenwet opgeheven, worden de artikelen 1 en 2, 4 en 5, en 7 tot 9 van het 'KB over de inschrijving van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de KBO' geschrapt, en houden de KBO-wet en de Boekhoudwet integraal op te bestaan.

Verwijzingen naar één van de voorgaande artikels en wetten moeten dan gelezen worden als verwijzingen naar het Wetboek van Economisch Recht. De Koning kan verwijzingen in bestaande wetten en besluiten afstemmen op het nieuwe WER. Hij kan zelfs nog een stapje verder gaan: ?De Koning kan de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht, zoals ingevoegd bij deze wet [van 17 juli 2013], coördineren met de bepalingen die daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen hebben aangebracht tot het tijdstip van de coördinatie?. Maar, ?zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat zijn?.

Bron: Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 28 april 2014.

Zie ook:
- Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013 (WER).
- Wet van 17 juli 2003 houdende invoeging van Boek III ?Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen?, in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 14 augustus 2013.
- Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, BS 4 september 1975 (Boekhoudwet) (wordt opgeheven op 9 mei 2014).
- Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 5 februari 2003 (KBO-wet) (wordt opgeheven op 9 mei 2014).
- Dienstenwet van 26 maart 2010, BS 30 april 2010 (wordt gedeeltelijk opgeheven op 9 mei 2014).
- Koninklijk besluit van 22 juni 2009 houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 14 juli 2009 (wordt gedeeltelijk opgeheven op 9 mei 2014).