Gegevens Kruispuntbank van Ondernemingen raadpleegbaar via internet

Bepaalde gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn raadpleegbaar via het internet. Een KB van 28 maart 2014 legt vast welke gegevens vanaf 9 mei 2014 precies kunnen geraadpleegd worden en wat de voorwaarden zijn voor het raadplegen ervan.

Raadpleegbare gegevens

Vanaf 9 mei 2014 zijn van elke onderneming en vestiging die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) volgende gegevens raadpleegbaar via het internet (KBO Public Search):

1) het ondernemingsnummer en het (de) vestigingseenheidsnummer(s);

2) de benamingen van de onderneming en/of van haar vestigingseenheden;

3) de adressen van de onderneming en/of van haar vestigingseenheden;

4) de rechtsvorm;

5) de rechtstoestand;

6) de economische activiteiten van de onderneming en van haar vestigingseenheden;

7) de hoedanigheden volgens welke de onderneming ingeschreven is in de KBO;

8) de erkenningen, toelatingen of vergunningen waarover de onderneming beschikt, voor zover ze verplicht moeten bekendgemaakt worden of belang hebben voor derden;

9) de naam en voornaam van de oprichters en van de personen die in de onderneming een functie uitoefenen die moet bekendgemaakt worden;

10) de verwijzing naar de website van de onderneming, haar telefoon- en faxnummer en haar e-mailadres;

11) de linken tussen ondernemingen;

12) het bedrag van het maatschappelijk kapitaal;

13) de duur van de onderneming, als die bepaald is;

14) de einddatum van het boekjaar, en de begin- en einddatum van een uitzonderlijk boekjaar;

15) de datum van de gewone algemene vergadering;

16) de recentste begindatum van de gegevens bedoeld in de punten 1) tot en met 11).

De naam en het adres van de woonplaats van de natuurlijke persoon worden niet getoond bij de raadpleging van de gegevens via het internet, tenzij:

ofwel deze naam overeenkomt met de benaming van de onderneming of van haar vestigingseenheid;

ofwel het adres van de woonplaats overeenkomt met het adres van de vestigingseenheid van de onderneming-natuurlijk persoon.

Enkel de actieve gegevens worden getoond. De gegevens die een begindatum hebben in de toekomst of die werden stopgezet, worden niet vermeld.
Bij een stopgezette onderneming, worden bovenstaande gegevens vermeld die actief waren op het ogenblik van de stopzetting van de onderneming.

Voorwaarden voor raadpleging

De raadpleging van de gegevens van de KBO via het internet gebeurt enkel onderneming per onderneming en op basis van opzoekingscriteria zoals het ondernemingsnummer, de activiteiten of de toelatingen.

In werking

Het KB van 28 maart 2014 treedt in werking op 9 mei 2014.

Het voert artikel III.31 van het Wetboek van Economisch Recht uit.

Bron: Koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden voor het raadplegen ervan, BS 28 april 2014.

Zie ook:
- Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013 (WER) - art. III.31
- Wet van 17 juli 2003 houdende invoeging van Boek III ?Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen?, in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 14 augustus 2013.
- Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 5 februari 2003 (KBO-wet) (n.v.d.r.: wordt opgeheven op 9 mei 2014 !).
- Koninklijk besluit van 22 juni 2009 houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 14 juli 2009 (n.v.d.r.: wordt gedeeltelijk opgeheven op 9 mei 2014 !).