Aangifte rechtspersonenbelasting aj. 2014 gepubliceerd

De aangifte in de rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 2 mei 2014. Wie namens een vzw, internationale vzw of stichting de RPB-aangifte elektronisch wil indienen, kan daarvoor Biztax gebruiken. De nieuwe RPB-aangifte verschilt op enkele punten van deze van vorig jaar.

Biztax

De RPB-aangifte voor het aanslagjaar 2014 kan, voor het derde opeenvolgende aanslagjaar, elektronisch ingediend worden via de internettoepassing Biztax.
Maar de RPB-aangifte voor het aj. 2014 kan ook nog altijd 'op papier' ingediend worden.

Via de Biztax-toepassing kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software. De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar.
Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart.
U moet ook kunnen aantonen dat u gemachtigd bent om in naam van de vzw, internationale vzw of stichting een aangifte in te dienen als de belastingadministratie daarnaar vraagt. Biztax vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten. Er is ook geen specifieke software nodig om Biztax te gebruiken.

Opgelet! Vanaf het aanslagjaar 2015 moet de RPB-aangifte verplicht elektronisch ingediend worden via Biztax.

RPB-aangifte aj. 2014

De aangifte in de rechtspersonenbelasting (RPB-aangifte) voor het aanslagjaar 2014 verschilt op enkele punten van deze van vorig jaar.
Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen.

Vak voor de Administratie

Het 'vak voor de Administratie' komt niet meer voor op de RPB-aangifte voor het aanslagjaar 2014.

Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard

Het vak 'Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard' is nu opgesplitst als volgt:

Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard:belastbaar bedrag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard (nieuwe code 142/5331); belastbaar bedrag van de niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard begrepen in een ten name van de verkrijger gevestigde aanslag (nieuwe code 143/5332);

Financiële voordelen of voordelen van alle aard (nieuwe code 144/5333).

Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen

In het vak 'Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen' moet de belastingplichtige voortaan het volgende belastbaar tijdperk vermelden waarvoor hij niet meer als zodanig zal onderworpen worden aan de rechtspersonenbelasting ingevolge een overname of splitsing in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht, of na een overbrenging van de zetel of enige andere verrichting (nieuwe code 214/5535).

Net zoals vorig aanslagjaar, moet in dit vak ook het totaal bedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 vermeld worden (code 212/5533).

Indienen RPB-aangifte

De belastingadministratie heeft de termijnen voor het indienen van de RPB-aangifte voor het aanslagjaar 2014 nog niet vastgelegd.

Vermoedelijk zal de RPB-aangifte voor het aj. 2014 'op papier' rond 21 augustus 2014 moeten ingediend worden. De uiterste indieningsdatum voor het indienen van de elektronische RPB-aangifte via Biztax zal vermoedelijk in de buurt liggen van 9 oktober 2014.

Opgelet !

De RPB-aangifte aanslagjaar 2014 in de Biztax-testversie is slechts een ontwerpversie die nog kan wijzigen. Aanslagjaar 2013 is niet langer beschikbaar in de testversie;

Mandatarissen (boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingadviseurs,?) die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangiften van derden kunnen enkel een individuele aanvraag tot uitstel indienen bij de belastingadministratie als zij ernstige redenen of overmacht kunnen voorleggen (Circ. nr. Ci.RH.81/626.947 (AAFisc nr. 15/2013) van 25 april 2013). De belastingadministratie schafte sinds het aanslagjaar 2013 de mogelijkheid af om een algemene aanvraag tot verlenging van de indieningstermijn van de aangifte in te dienen;

Vanaf het aanslagjaar 2015 moet de RPB-aangifte verplicht elektronisch ingediend worden via Biztax. Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen, kan u vrijgesteld worden van de verplichting tot elektronische indiening.

In werking

Het KB van 25 april 2014 treedt in werking op 12 mei 2014.

Het bevat in bijlage het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2014, BS 2 mei 2014.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 30 april 2013 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013, BS 7 mei 2013.