'Aangifte BNI-vennootschappen, verenigingen' aj. 2014 in het Staatsblad

Het modelformulier van de 'aangifte in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.)' voor het aanslagjaar 2014 staat in het Staatsblad van 2 mei 2013. Wie namens een vennootschap of vereniging de BNI/venn.-aangifte elektronisch wil indienen, kan dat doen via Biztax. De nieuwe aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2013 of in 2014 vóór 31 december zijn afgesloten. Het nieuwe aangifteformulier wijkt inhoudelijk op enkele punten af van dat van vorig jaar. De exacte datum voor het indienen van de BNI/venn.-aangifte voor het aj. 2014 is nog niet gekend.

Biztax

De 'aangifte in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) (BNI/venn.-aangifte) kan, voor het derde opeenvolgende aanslagjaar, elektronisch ingediend worden via de internettoepassing Biztax.
De BNI/venn.-aangifte voor het aj. 2014 kan ook nog altijd 'op papier' ingediend worden.

Via de Biztax-toepassing kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software. De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar. Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart.

Mandatarissen (boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingadviseurs,?) die de BNI/venn.-aangifte invullen voor een vennootschap of vereniging, moeten kunnen aantonen dat ze gemachtigd zijn om de aangifte in naam van die vennootschap of vereniging in te dienen als het controlekantoor daarnaar vraagt. Biztax vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten. Er is ook geen specifieke software nodig om Biztax te gebruiken.

Opgelet!
Vanaf het aanslagjaar 2015 moet de BNI/venn.-aangifte verplicht elektronisch ingediend worden via Biztax.
Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen, kan u vrijgesteld worden van de verplichting tot elektronische indiening.

Drie delen

De BNI/venn.-aangifte voor het aanslagjaar 2014 bestaat uit 3 delen:

een deel dat alle belastingplichtigen moeten invullen (bankinformatie, contactpersoon);

een deel dat de buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, moeten invullen, en

een deel dat de rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, moeten invullen.

Nieuw in de BNI/venn.-aangifte aj. 2014

Hierna sommen we de punten op die afwijken ten opzichte van de BNI/venn.-aangifte voor het aanslagjaar 2013.

Vak voor de Administratie

Het 'Vak voor de Administratie' komt niet meer voor op de BNI/venn.-aangifte voor het aanslagjaar 2014.

Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden

Optionele aangifte
In een nieuw vak 'Optionele aangifte' kan de buitenlandse vennootschap die belastbare inkomsten heeft verkregen, die ten laste vallen van een Belgische verblijfhouder of een Belgische inrichting, ervoor opteren om deze inkomsten aan te geven in de aangifte in de belasting van niet-inwoners. Die keuze wordt bevestigd door in het vak 'Optionele aangifte' het vakje aan te kruisen naast de nieuwe code 2000.

Verworpen uitgaven
In het vak 'Verworpen uitgaven' moet voortaan onder de nieuwe code 055/1224 het bedrag van de 'Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard begrepen in een ten name van de verkrijger gevestigde aanslag' vermeld worden.

Uiteenzetting van de winst

In het vak 'Uiteenzetting van de winst' noteren we volgende wijzigingen:

voortaan moet in dit vak ook het bedrag van de ?belastbare inkomsten die ten laste vallen van een Belgische verblijfhouder of een Belgische inrichting? genoteerd worden (nieuwe code 058/2403);

bij de ?Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is?, moet nu ook het bedrag van de ?Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40%? genoteerd worden (nieuwe codes 073 116/1424);

het bedrag van de ?Meerwaarden op aandelen belastbaar tegen 0,40%? moet ook nog genoteerd worden bij de ?belastbare grondslag? (nieuwe codes (073 116)/1424).

Afzonderlijke aanslagen

In het vak 'Afzonderlijke aanslagen' moeten nu ook de bedragen genoteerd worden van:

de fairnesstax (nieuwe code 121/1504);

de afzonderlijke aanslag in het kader van de overgangsregeling van verlaagde roerende voorheffing op de uitkering van belaste reserves (nieuwe code 215/1505).

Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars, terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen
In dit vak moet de buitenlandse vennootschap bij de 'Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen' nu ook het volgende belastbaar tijdperk vermelden waarvoor ze niet meer als zodanig zal onderworpen worden aan de belasting van niet-inwoners ingevolge een overname of splitsing in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht, of na een overbrenging van de zetel of enige andere verrichting (nieuwe code 214/2535).

Verrekenbare voorheffingen
In dit vak moet bij de 'Terugbetaalbare voorheffingen' naast de nieuwe code 193/2849 voortaan het bedrag genoteerd worden van de 'bedrijfsvoorheffing op belastbare inkomsten die ten laste vallen van een Belgische verblijfhouder of een Belgische inrichting'.

Rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden

Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen
In het deel van de BNI/venn.-aangifte voor de rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, noteren we een wijziging in het vak 'Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen'.
In dit vak moet de belastingplichtige het volgende belastbaar tijdperk vermelden waarvoor hij niet meer als zodanig zal onderworpen worden aan de belasting van niet-inwoners ingevolge een overname of splitsing in het kader van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht, of na een overbrenging van de zetel of enige andere verrichting (nieuwe code 214/5535).

Aangiftetermijnen

De belastingadministratie heeft de termijnen voor het indienen van de BNI/venn.-aangifte voor het aanslagjaar 2014 nog niet vastgelegd.

Vermoedelijk zal de 'papieren' BNI/venn.-aangifte voor het aj. 2014 rond 21 augustus 2014 moeten ingediend worden.
De uiterste indieningsdatum voor het indienen van de elektronische BNI/venn.-aangifte via Biztax zal vermoedelijk in de buurt liggen van 1 oktober 2014.

Opgelet !

Biztax is nog niet operationeel. De BNI/venn.-aangifte aanslagjaar 2014 in de Biztax-testversie is slechts een ontwerpversie die nog kan wijzigen. Aanslagjaar 2013 is niet langer beschikbaar in de testversie;

Mandatarissen die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangiften van derden kunnen enkel een individuele aanvraag tot uitstel indienen bij de belastingadministratie als zij ernstige redenen of overmacht kunnen voorleggen (Circ. nr. Ci.RH.81/626.947 (AAFisc nr. 15/2013) van 25 april 2013).De belastingadministratie schafte sinds het aanslagjaar 2013 immers de mogelijkheid af om een algemene aanvraag tot verlenging van de indieningstermijn van de aangifte in te dienen.

In werking

Het KB van 25 april 2014 treedt in werking op 12 mei 2014.

Het bevat in bijlage het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2014.

Bron: Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2014, BS 2 mei 2014.

Zie ook:
Koninklijk besluit van 30 april 2013 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2013, BS 7 mei 2013.