Boek VI. en Boek XVII. van Wetboek van Economisch Recht in werking op 31 mei 2014

Drie wetten die respectievelijk Boek VI., Boek XVII. en bijzondere regels over de vordering tot staking aan het Wetboek van Economisch Recht (WER) hebben toegevoegd, treden in werking op 31 mei 2014.

Boek VI. 'Marktpraktijken en consumentenbescherming'

Consumentenbescherming en bescherming van de eerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen zijn de twee hoofddoelstellingen van Boek VI.
Boek VI. nam een deel over van de 'wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming', maar hervormde en paste de bestaande regelgeving ook aan. Het heeft onder meer 'richtlijn 2011/83/EU van 25 oktober 2011 over de consumentenrechten' omgezet in Belgisch recht. Het verduidelijkte het doel van de sperperiode en verlengde de duur ervan tot een maand. De uitzondering voor occasionele handelsmanifestaties en uitverkopen blijft behouden.

Vermits het herroepingsrecht van de consument een belangrijk onderdeel is van de hele wetgeving inzake consumentenbescherming, voegde de wetgever ook 2 bijlagen toe aan Boek VI: bijlage 1 bevat een aantal modelinstructies met betrekking tot dit herroepingsrecht, voornamelijk gericht tot de ondernemingen; bijlage 2 bevat een modelformulier voor uitoefening van het herroepingsrecht door de consument.

Dit zijn maar enkele van de wijzigingen en vernieuwingen die in Boek VI. werden aangebracht ten opzichte van de 'wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming'.

Boek VI. van het WER treedt in werking op 31 mei 2014.

Boek XVII. 'Bijzondere rechtsprocedures'

Ook Boek XVII. van het WER, treedt in werking op 31 mei 2014.

De voorzitter van de rechtbank van koophandel is bevoegd om overtredingen op het Wetboek van Economisch Recht (WER) vast te stellen en de staking ervan te bevelen, ook wanneer de overtreding strafrechtelijk wordt bestraft. Daarom herneemt de wetgever in Boek XVII. de regels over de vordering tot staking uit de 'wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming'. Die regels vormen Titel I van het Boek XVII. Voor de boeken VI. 'Marktpraktijken en bescherming van de consument', XI. 'Intellectuele eigendom' en XII. 'Recht van de elektronische economie' gelden bijzondere bepalingen.
De wetgever voerde ook nog een aantal definities in die onmisbaar zijn om de nieuwe titel goed te kunnen begrijpen.

Verwijzingen in bestaande wetten (o.a. het Gerechtelijk Wetboek) naar de opgeheven bepalingen van de nieuwe handelspraktijkenwet van 6 apil 2010 moeten voortaan gelezen worden als verwijzingen naar Boek XVII. van het WER.

In werking

Het KB van 28 maart 2014 laat volgende wetten op 31 mei 2014 in werking treden:

de wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI ?Marktpraktijken en consumentenbescherming? in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht;

de wet van 26 december 2013 houdende invoeging van boek XVII ?Bijzondere rechtsprocedures? in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek, en

de wet van 26 december 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII ?Bijzondere rechtsprocedures? van het Wetboek van economisch recht.

Bron: Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de inwerkingtreding van bepaalde boeken van het Wetboek van economisch recht, BS 29 april 2014.

Zie ook:
- Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013 (WER).
- Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI ?Marktpraktijken en consumentenbescherming? in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014.
- Wet van 26 december 2013 houdende invoeging van boek XVII ?Bijzondere rechtsprocedures? in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van een aan boek XVII eigen definitie en sanctiebepalingen in hetzelfde Wetboek, BS 28 januari 2014.
- Wet van 26 december 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII ?Bijzondere rechtsprocedures? van het Wetboek van economisch recht, BS 28 januari 2014.