Nieuwe regels voor hergebruik van gegevens Kruispuntbank van Ondernemingen

Het KB van 28 maart 2014 stemt de regels voor het hergebruik van de openbare gegevens uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) af op het 'Wetboek van Economisch recht'. De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 9 mei 2014. De jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor het hergebruik van de publieke KBO-gegevens daalt.

De nieuwe regels komen er omdat het derde boekdeel van het Wetboek van Economisch Recht (WER), dat op 9 mei 2014 in werking treedt, de KBO-wet volledig heeft opgeslorpt. Ze gelden voortaan zowel voor het 'commercieel' als het 'niet-commercieel' hergebruik van de openbare KBO-gegevens.

Openbare gegevens KBO

De beheersdienst mag de openbare gegevens (art. III.29, WER) van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) doorgeven aan derden, die deze gegevens dan kunnen hergebruiken. Het gaat onder meer om het ondernemingsnummer en de nummers van de vestigingseenheden van de onderneming, de naam en juridische vorm van de onderneming, de erkenningen, toelatingen of vergunningen waarover de onderneming beschikt, de hoedanigheid volgens welke de onderneming is ingeschreven in de KBO, enz.

Derden mogen geen persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en/of herverspreiden. De beheersdienst mag in geen geval het identificatienummer in het Rijksregister of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) aan derden doorspelen. De bijzondere voorwaarden voor het hergebruik van de KBO-gegevens worden vastgesteld in een licentieovereenkomst tussen de licentienemer en de Belgische Staat.

Aanvraag

De aanvragers richten hun 'aanvraag tot hergebruik' aan de beheersdienst. Ze gebruiken daarvoor het formulier dat de beheersdienst ter beschikking stelt. De aanvraag vermeldt ten minste:

de naam van de aanvrager;

het e-mailadres van de aanvrager;

het ondernemingsnummer van de aanvrager, voor zover van toepassing;

het formaat dat gekozen werd uit de door de beheersdienst voorgestelde formaten voor de ter beschikkingstelling van de gegevens;

een beschrijving van het hergebruik van de gegevens.

De beheersdienst noteert al deze informatie onmiddellijk in een register, met vermelding van de datum van ontvangst. De dienst volgt een geijkte procedure om na te gaan of de aanvraag al dan niet ontvankelijk en volledig is. Is de aanvraag ontvankelijk, dan bezorgt de beheersdienst een voorstel van licentieovereenkomst aan de aanvrager.
Na het sluiten van de licentieovereenkomst stelt de beheersdienst de gegevens waarvoor toegang werd gevraagd in het gevraagde formaat ter beschikking van de licentienemer.

Vergoeding

De forfaitaire jaarlijkse vergoeding voor het hergebruik van de publieke gegevens van de KBO daalt van 100.000 euro tot 75.000 euro.

Om de publieke gegevens van de KBO te mogen hergebruiken, betaalt een licentienemer vanaf 9 mei 2014 een vergoeding die forfaitair vastgesteld is als volgt (art. 2, MB van 1 april 2014):

75.000 euro per jaar voor het verkrijgen van het bestand met alle publieke gegevens die ter beschikking gesteld worden voor hergebruik;

50 euro om 2.000 rekwesten uit te voeren in het kader van de webservices ?public search?.

Deze vergoeding dekt de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreding van de gegevens, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen.

De beheersdienst publiceert de modellicenties en de vergoedingen in de officiële landstalen op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De aanvragers en licentienemers kunnen op deze website terecht voor meer informatie over het hergebruik van de KBO-gegevens.

In werking

Het KB van 28 maart 2014 en het MB van 1 april 2014 treedt beide in werking op 9 mei 2014.

Het KB van 28 maart 2014 wijzigt het 'KB van 18 juli 2008 betreffende het commercieel hergebruik van publieke gegevens van de KBO'.

Het MB van 1 april 2014 wijzigt het 'MB van 6 november 2008 vaststellende de vergoeding betreffende het commercieel hergebruik van de gegevens van de KBO'.

Bron: - Koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende het commercieel hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 28 april 2014.

Bron: - Ministerieel besluit van 1 april 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2008 vaststellende de vergoeding betreffende het commercieel hergebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 28 april 2014.

Zie ook:
- Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, BS 29 maart 2013 (WER) - art. III.29, art. III.30, art. III.33 en art. III.44.
- Koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende het commercieel hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 29 oktober 2008.
- Ministerieel besluit van 6 november 2008 vaststellende de vergoeding betreffende het commercieel hergebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen, BS 24 november 2008.
- Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, BS 5 februari 2003 (KBO-wet) (n.v.d.r. wordt opgeheven op 9 mei 2014).