Patiënt krijgt zicht op kostprijs geneeskundige zorg (art. 92-97 DB Gezondheid)

De wetgever wil de patiënt sensibiliseren en responsabiliseren omtrent de kostprijs van de geneeskundige zorgen. Verschillende maatregelen zorgen voor transparantie over hun exacte kost. Zij gaan in op 1 januari 2015.

Bedrag op ontvangstbewijs

Alle zorgverleners worden verplicht om - wat de terugbetaalde verstrekkingen betreft - op het ontvangsbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering (of op een gelijkwaardig document) het bedrag te vermelden dat de patiënt heeft betaald. Dit principe geldt zowel voor fysieke personen als voor vennootschappen.

Voorschot

Zorgverleners mogen voorschotten vragen op te verlenen of af te leveren geneeskundige verstrekkingen. Maar enkel binnen de grenzen die in de overeenkomsten of akkoorden zijn vastgelegd. De zorgverlener moet - telkens een voorschot is betaald - een ontvangstbewijs uitreiken.

Bewijsstuk

De zorgverleners overhandigen aan de rechthebbenden een bewijsstuk van de verstrekkingen waarin de ziekteverzekering tussenkomt. Het gaat zowel om geneeskundige verstrekkingen als diensten die ermee verband houden. Een dergelijk bewijsstuk is ook verplicht voor verstrekkingen die niet terugbetaald worden als die samen gepresteerd worden met verstrekkingen waarvoor wel een tussenkomst is. Via dat bewijsstuk krijgt de rechthebbende een duidelijk beeld van de verstrekkingen die hem worden verleend of afgeleverd en hun kostprijs.

In vier gevallen is een bewijsstuk verplicht:

bij de derdebetalersregeling. Het getuigschrift voor verstrekte hulp wordt immers rechtstreeks naar de verzekeringsinstelling verzonden;

wanneer de zorgverlener ? bovenop de verstrekkingen die aanleiding geven tot een tegemoetkoming ? ook bedragen aanrekent die niet in aanmerking komen voor een tussenkomst. Het kan bv. gaan om geneeskundige verstrekkingen die niet terugbetaald worden, maar ook om bedragen voor diensten (bv. dossierkosten, verplaatsingskosten) die verband houden met terugbetaalde of niet-terugbetaalde geneeskundige verstrekkingen;

bij uitgestelde betaling. De zorgverlener wordt in dat geval pas betaald nadat het getuigschrift voor verstrekte hulp al is uitgereikt;

als het getuigschrift voor verstrekte hulp vervangen wordt door een elektronische facturatie tussen zorgverlener en ziekenfonds.

De huisarts of specialist moet geen bewijsstuk uitreiken bij de derdebetalersregeling of uitgestelde betaling in geval de arts enkel een raadpleging of bezoek verricht. Het hoeft evenmin bij manuele openingen en verlengingen van het globaal medisch dossier. Een ontvangstbewijs van het ontvangen bedrag volstaat in die gevallen.

Het bewijsstuk vermeldt het totaal bedrag dat wordt aangerekend aan de rechthebbende voor de verstrekkingen. Het vermeldt ook het totaal bedrag dat de rechthebbende heeft betaald, inclusief de voorschotten.
Op het bewijsstuk staat ook elke verstrekking apart met haar bedrag.

De overeenkomsten- en akkoordencommissies stellen zelf nog de andere vermeldingen vast die moeten voorkomen op het bewijsstuk. Zij bepalen ook de uitreikingsmodaliteiten. Plus het te gebruiken model.

Algemeen verbindend verklaring

De beslissingen van de overeenkomsten- en akkoordencommissie over het bewijsstuk en de voorschotregeling kunnen algemeen verbindend verklaard worden. Ze gelden dan voor alle zorgverleners van de betrokken categorie, ook al zijn ze niet toegetreden tot het akkoord of de overenkomst.

Andere zorgverleners

Een KB kan transparantiemaatregelen vastleggen voor zorgverleners waarvoor er geen akkoorden- of overeenkomstencommissie bestaat en voor de personen die zonder zorgverlener te zijn toch geneeskundige verstrekkingen verrichten (bv. psychologen bij tabaksontwenning).

Ereloonsupplementen

Een KB kan de voorwaarden vastleggen waaronder artsen ereloonsupplementen mogen vragen voor verstrekkingen van klinische biologie, pathologisch-anatomisch onderzoek of genetisch onderzoek. Het gaat hier enkel om de ambulante sector. Voor hospitalisaties is er al een regeling.

Controle

De overeenkomsten en akkoorden tussen zorgverleners en ziekenfondsen bevatten afspraken over hoe word toegezien op de naleving van de verbintenissen van de zorgverleners die zijn toegetreden. Er wordt ook voorzien in een monitoringmechanisme over de naleving van overeenkomsten en akkoorden.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regels treden in werking op 1 januari 2015. Op die manier is er nog tijd om de nodige uitvoeringsmaatregelen te nemen.

Bron: Wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 30 april 2014 (art. 92?97 DB Gezondheid)

Zie ook: GVU-wet, art. 2, 50, 52, 53 en 73