Wie in België woont mag onmiddellijke inning bij verkeersovertreding niet meer cash betalen

Wie in ons land woont of er zijn vaste verblijfplaats heeft, mag een onmiddellijke inning voor een verkeersovertreding sinds 30 april 2014 niet meer cash betalen. Het is één van de opvallende wijzigingen uit het KB van 19 april 2014. Dat besluit zorgt voor een volledig nieuw kader voor de inning en consignatie van een som bij verkeersovertredingen. Het moet de procedure optimaliseren en vereenvoudigen, zowel voor Belgische als buitenlandse overtreders.

De regering heeft dan wel de belangrijkste principes uit de KB?s van 10 juni 1985 en 22 december 2003 behouden, maar introduceert heel wat nieuwigheden.

Wie kan onmiddellijke inning uitschrijven?

Alleen het personeel van het operationeel kader van de federale politie, de ambtenaren en beambten van het Bestuur van het Vervoer te land, van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur met een mandaat van gerechtelijke politie en het douanepersoneel kunnen door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep gemachtigd worden om onmiddellijke inningen uit te schrijven.

Voor welke overtredingen?

Het overzicht met overtredingen waarvoor een onmiddellijke inning kan worden uitgeschreven wijzigt niet. Ook de bedragen blijven dezelfde. Maar de wetgeving waarnaar verwezen wordt, is wel recent gewijzigd. Zo maakt de wet van 9 maart 2014 bijvoorbeeld een onmiddellijke inning verplicht voor professionele bestuurders waarbij de ademanalyse een alcoholconcentratie meet van ten minste 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde lucht. Voorwaarde is wel dat het feit geen schade aan derden heeft veroorzaakt. Hiervoor werd de Wegverkeerswet gewijzigd.

Zijn vatbaar voor onmiddellijke inning:

overtredingen bedoeld in het KB overtredingen per graad van 30 september 2005: 110 euro voor overtredingen van de tweede graad; 165 euro voor overtredingen van de derde graad; 330 euro voor overtredingen van de vierde graad;

het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van de Wegverkeerswet: 50 euro voor de eerste 10km/u boven de toegelaten maximumsnelheid; binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf wordt de 50 euro voor de eerste 10km/u boven de toegelaten maximumsnelheid vermeerderd met telkens 10 euro voor elke bijkomende km/u waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden; in alle andere gevallen wordt de 50 euro voor de eerste 10km/u boven de toegelaten snelheid vermeerderd met telkens 5 euro per bijkomende km/u te snel;

de overige overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op basis van de Wegverkeerswet: 55 euro per overtreding;

een overtreding van de bepalingen van de Wegverkeerswet m.b.t. het rijden onder invloed (art. 34 §1).

Net als vroeger is de procedure tot onmiddellijke inning niet toegelaten t.a.v. minderjarigen of wanneer er meerdere overtredingen tegelijk worden vastgesteld en één van de overtredingen niet vatbaar is voor een onmiddellijke inning.

Geen cash geld meer, wel onlinebetalingen

Er gelden voortaan grote verschillen tussen de betalingsmogelijkheden naargelang men in België woont of in het buitenland.

Wie in ons land woont of er zijn vaste verblijfplaats heeft en door de politie wordt tegengehouden, zal zijn boete niet meer cash mogen betalen. De overheid aanvaardt alleen nog betalingen via een mobiele betaalterminal of overschrijving. Binnenkort zullen overtreders ook kunnen kiezen voor een betaling via internet. Maar de minister van Justitie moet de procedure daarvoor nog uitschrijven in een besluit. Het KB creëert alvast een juridische basis voor deze onlinebetalingen. Overtreders die niet worden onderschept, betalen hun boete per overschrijving of binnenkort via het internet.

Personen zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in ons land die op de openbare weg worden onderschept, kunnen hun boete wel nog cash betalen. Andere optie voor buitenlanders is betalen via een mobiele betaalterminal. Buitenlanders die niet worden onderschept, moeten betalen via overschrijving. Maar ook voor hen zal online betalen in de toekomst als betaalmogelijkheid gelden.

Herinner dat de onmiddellijke inning voor personen met een woonplaats of vaste verblijfplaats in ons land maximum 330 euro mag bedragen. Voor buitenlanders is dit 825 euro.

Brief met informatie naar buitenlandse overtreders

Buitenlandse overtreders die niet ter plaatse zijn onderschept, zullen voortaan een brief met informatie en een verklarend document ontvangen over de overtreding die ze begingen en de manier waarop ze de onmiddellijke inning kunnen betalen. De brief wordt opgesteld in de taal die wordt gebruikt in het inschrijvingsdocument (als dat beschikbaar is) of in een van de officiële talen van de lidstaat van inschrijving.

België implementeert hiermee gedeeltelijk de richtlijn 2011/82 over de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen (de zogenaamde 'Cross Border Enforcement richtlijn).

De overheid zal ook een verklarend document met betalingsrichtlijnen opsturen naar overtreders die wel een woonplaats of vaste verblijfplaats hebben in ons land en niet werden onderschept.

30 april 2014

Het KB van 19 april 2014 is op 30 april in werking getreden. Dat is de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, BS 30 april 2014.

Zie ook
Wet van 9 maart 2014 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, BS 30 april 2014.