Fiscale vrijstelling 'sociaal passief' klaar voor gebruik

De wet op het eenheidsstatuut heeft een fiscale vrijstelling voor het 'sociaal passief' ingevoerd om de kostprijs van het eenheidsstatuut voor bedrijven te drukken. Twee KB's omschrijven nu hoe die vrijstelling zal toegepast worden in de praktijk.

Fiscale vrijstelling

De fiscale vrijstelling 'sociaal passief' laat toe dat werkgevers, per werknemer die 5 jaar anciënniteit in het eenheidsstatuut heeft bereikt, een deel van hun winsten of baten kunnen vrijstellen van belasting.
Het gaat dus om minstens 5 jaar anciënniteit na 1 januari 2014. De maatregel zal dan ook pas vanaf 2019 een concrete fiscale impact hebben. Het heeft geen belang of de werknemer vóór of na 1 januari 2014 in dienst is getreden.

Het vrij te stellen bedrag bedraagt 3 weken loon per begonnen dienstjaar vanaf het 6de dienstjaar na 1 januari 2014. Vanaf het 21ste dienstjaar na 1 januari 2014 bedraagt de belastingvrijstelling 1 week loon per bijkomend begonnen dienstjaar. Maar het vrijgestelde bedrag wordt wel terug aan de winsten of baten toegevoegd op het ogenblik dat de betrokken werknemer het bedrijf om gelijk welke reden verlaat.

De wetgever heeft de regering de bevoegdheid gegeven om bij KB een maximumbedrag in te voeren voor de bezoldiging waarop de vrijstelling wordt berekend. Die tekst moet bekrachtigd worden. Vandaar dat de Raad van State ervoor gekozen heeft om de ontwerptekst los te koppelen van het KB dat de toepassingsmodaliteiten omschrijft, en dat niet bekrachtigd moet worden.

Maximum

Een eerste KB van 25 april 2014 beperkt het loon dat als basis dient voor de vrijstelling. Het maximale bruto maandloon dat in aanmerking komt als berekeningsbasis voor de vrijstelling bedraagt:

100% van de schijf van 0,01 euro tot 1.500 euro;

30% van de schijf van 1.500,01 euro tot 2.600 euro.

Het gaat dus om 1.500 euro, plus 30% van het gedeelte van het maandloon dat hoger is dan 1500 euro. Het gedeelte van het maandloon dat hoger is dan 2.600 euro geeft geen recht op een bijkomende vrijstelling.

Het maximumbedrag kan vanaf 2018 worden aangepast. In overleg met de werkgevers- en werknemersorganisaties en rekening houdend met de gezondheidsindex, de evolutie van de lonen, en de eventuele wijzigingen van de fiscale wetgeving.

Uit het KB blijkt dat de kost in 2019 maximum 250 miljoen euro zal zijn. Om binnen die enveloppe te blijven, kan men de coëfficiënt van 30% aanpassen. Vanaf 2020 wordt de enveloppe geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer van januari 2019. De coëfficiënt wordt jaarlijks vastgelegd bij KB, na overleg met de werkgevers en werknemers.

Normatieve lijst

Een tweede KB van 25 april 2014 bepaalt de 'toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut'.

Om de fiscale vrijstelling ?sociaal passief? te kunnen krijgen, moeten de belastingplichtigen een nominatieve lijst van de tewerkgestelde werknemers ter beschikking van de administratie houden, met voor elke werknemer:

de volledige identiteit en, in voorkomend geval, het nationaal nummer;

de datum van indiensttreding;

de anciënniteit verworven binnen het eenheidsstatuut;

de bruto belastbare bezoldigingen die aan de werknemer zijn betaald of toegekend, met inbegrip van de sociale werknemersbijdragen.

In werking

Beide KB's van 25 april 2014 passen het KB/WIB 92 aan en treden in werking op 24 mei 2014. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: ? Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, BS 14 mei 2014

Bron: ? Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot het vaststellen van het maximumbedrag van de vrijstelling inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut, BS 14 mei 2014

Zie ook:
? Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen, BS 31 december 2013
? Artikel 67quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992