Diverse bepalingen Justitie versnelt doorhaling van hypothecaire inschrijving (art. 139-140 DB Justitie)

De jongste 'wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie' versnelt de procedure voor de doorhaling van een ambtshalve inschrijving, en voor de doorhaling van de overschrijving van een uitvoering beslag op een onroerend goed.

Doorhaling van een conventionele hypotheek

Een hypothecaire inschrijving vervalt niet automatisch bij het terugbetalen van de lening. Een onroerend goed kan maar voor 'vrij en onbelast' verkocht worden als de inschrijving in de registers van de hypotheekbewaarder expliciet werd doorgehaald.

De Hypotheekwet bepaalt dat een inschrijving kan worden doorgehaald:

krachtens de toestemming van de bevoegde belanghebbende partijen;

krachtens een vonnis dat in laatste aanleg werd gewezen;

krachtens een vonnis waartegen geen beroep werd ingesteld binnen de vereiste termijn;

krachtens een vonnis dat uitvoerbaar werd verklaard, niettegenstaande verzet of beroep; óf

krachtens een authentieke akte waarin de notaris eenzijdig bevestigt dat de schuldeiser toestemming heeft verleend voor de doorhaling.

Doorhaling van een ambtshalve inschrijving

De mogelijkheid om een hypothecaire inschrijving te laten doorhalen op grond van een notariële akte, bestond nog niet voor de ambtshalve inschrijvingen. Diverse bepalingen Justitie voert die mogelijkheid in.

De hypotheekbewaarder is ertoe verplicht om op het ogenblik van de overschrijving, ambtshalve in zijn registers de inschrijving te doen van:

de schuldvorderingen die voortvloeien uit een akte van eigendomsoverdracht;

elke opleg of vergoeding (bv. uitwinningsvergoeding) voor overwaarde die voortvloeit uit een ruilakte;

de geldelijke lasten en andere prestaties die voorvloeien uit een schenkingsakte; en

elke opleg of vergoeding voor overwaarde die voortvloeit uit een akte van verdeling of van veiling, evenals de bedingen ter vrijwaring van uitwinning.

Doorhaling of vernieuwing bij uitvoerend beslag

Diverse Bepalingen Justitie zorgt er ook voor dat de doorhaling of vernieuwing van de overschrijving van een uitvoerend beslag op een onroerend goed, eveneens uitwerking kan hebben door het eenvoudig verlijden van een authentieke akte, waarin de notaris eenzijdig bevestigt dat de begunstigde van de overschrijving van het uitvoerend beslag, zijn akkoord heeft verleend.

Net als bij de doorhaling van de overschrijving van een bewarend beslag op een onroerend goed, kan de doorhaling van de overschrijving van een uitvoerend beslag voortaan uitwerking hebben op voorlegging van een exploot van betekening, dat gehecht wordt aan de akte van handlichting die door de schuldeiser ondertekend werd.

Zorgvuldigheidsplicht

In de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet hamert de minister van Justitie erop ?dat de voorafgaande instemming van de belanghebbenden goed en wel door de notaris moet worden vastgesteld en uit de akte moet blijken. De notaris moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om zich ervan te verzekeren dat de toestemming van de belanghebbenden zonder enig voorbehoud werd gegeven.?

Vanaf 24 mei

Deze wijzigingen treden op 24 mei 2014 in werking.

Bron: Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014 (art. 139-140 DB Justitie).

Zie ook:
? Hypotheekwet van 16 december 1851, BS 22 december 1851 (art. 35 over de ambtshalve inschrijving, en art. 92 van de Hypotheekwet over de doorhaling van een conventionele hypothecaire inschrijving).
? Gerechtelijk Wetboek (art. 1570 over de overschrijving bij uitvoerend beslag op een onroerend goed, en art. 1653 Ger.Wb. over de doorhaling van een ambtshalve hypothecaire inschrijving en het getuigschrift van betaling of bevrijdende betaling).
? Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Kamer, Parl.St., Memorie van Toelichting, nr. 3149/1, p. 121.