Justitie mag geld uit Verkeersveiligheidsfonds ook gebruiken voor efficiëntere inning verkeersboetes (art. 115, 116 en 144 DB Justitie)

De FOD Justitie mag het geld dat het krijgt van het Verkeersveiligheidsfonds voortaan ook gebruiken om projecten te financieren die moeten zorgen voor een efficiëntere inning van verkeersboetes. Bijvoorbeeld om een informaticasysteem uit te bouwen waardoor boetes voor overtredingen die in een ander land zijn begaan makkelijk kunnen worden geïnd.

Momenteel kan Justitie zijn deel uit het fonds alleen inzetten voor alternatieve gerechtelijke maatregelen of straffen m.b.t. verkeersveiligheid. Het gaat om 5% van het totaal aantal middelen in het fonds. Dat geld wordt echter niet volledig opgebruikt. Toch laat de wet op dit moment geen andere gebruiksdoelen toe.

Via de wet houdende diverse bepalingen Justitie van 25 april 2014 zorgt de federale wetgever daarom voor nodige aanpassingen in de wet van 6 december 2005 m.b.t. opmaak en financiering van actieplannen m.b.t. verkeersveiligheid en de wet van 27 december 1990 m.b.t. de oprichting van begrotingsfondsen.

Justitie kan het geld uit het fonds nu gebruiken voor

de financiering van de uitvoering van alternatieve maatregelen of alternatieve straffen die onder andere betrekking hebben op de verbetering van de verkeersveiligheid; en

de financiering van het bij de FOD Justitie beheerde deel van het afhandelingsproces enkel met het oog op een optimale inning van verkeersboetes.

Dit onderdeel van de wet houdende diverse bepalingen Justitie van 25 april 2014 treedt in werking op 24 mei, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014 (art. 115, 116 en 144 DB Justitie).

Zie ook
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Parl. St. Kamer 2013, nr. 53K3149/001.