Ook kandidaat-notarissen in federale bemiddelingscommissie (art. 29 DB Justitie)

Kandidaat-notarissen kunnen voortaan een zitje krijgen in de federale bemiddelingscommissie. Tot nog toe mochten alleen notarissen zetelen. De federale wetgever is echter van oordeel dat ook kandidaten een meerwaarde kunnen leveren bij het vaststellen van bemiddelingsregels.

De wet diverse bepalingen Justitie van 25 april 2014 vult daarom het Gerechtelijk Wetboek aan en stelt kandidaat-notarissen gelijk met notarissen voor de aanwijzing in de federale bemiddelingscommissie.

Kandidaat-notarissen kunnen daardoor zowel worden aangewezen voor een plaatsje in de algemene commissie als in 1 van de 3 bijzondere commissies (voor familiezaken; voor burgerlijke en handelszaken en voor sociale zaken) die samen de federale bemiddelingscommissie vormen. De commissies bestaan naast 2 (kandidaat)-notarissen uit 2 advocaten en 2 vertegenwoordigers van de bemiddelaars die geen advocaat of notaris zijn.

Het is de algemene commissie die de bemiddelingsregels concretiseert, vormingsinstanties erkent, bemiddelaars erkent, lijsten van erkende bemiddelaars opstelt en verspreidt onder de hoven en rechtbanken en een gedragscode maakt voor de bemiddelaars. De bijzondere commissies staan de algemene commissie bij met advies.

Dit onderdeel van de Wet diverse bepalingen Justitie van 25 april 2014 treedt in werking op 24 mei, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 14 mei 2014 (art. 29 DB Justitie).

Zie ook
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, Parl. St. Kamer 2013, nr. 53K3149/001.