Wetgever bundelt opnieuw wijzigingen van wetten inzake Justitie

Er is opnieuw een verzamelwet justitie verschenen. De wet van 12 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II). Op 14 mei verschenen al de wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie en de wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I).

Met de nieuwe verzamelwet wil de wetgever de coherentie verzekeren van verschillende andere aanpassingen die goedgekeurd zijn binnen een korte tijdspanne. De volgorde van de goedkeuring en de inwerkingtreding van die wetten dwingt de wetgever om in te grijpen.

Het gaat om wetten over de gerechtelijke organisatie. Zoals: de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel, de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht, de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, en de wet van 1 december 2013 die onder andere de gerechtelijke arrondissementen hervormd heeft.

Zo hebben de wetten van 15 en 30 juli 2013 bijvoorbeeld geen rekening kunnen houden met de aanzienlijke wijzigingen die in het Gerechtelijk Wetboek werden aangebracht door de wet van 1 december 2013. Dit kluwen van wetgeving zorgt voor 'interferenties tussen de verschillende teksten', en dus was het noodzakelijk om een reeks aanpassingen door te voeren, 'omdat de wet een leemte bevat of omdat de laattijdige goedkeuring van de wet opnieuw het optreden van de wetgever vereist'.

Daarnaast verduidelijkt de verzamelwet onder andere de regels die gaan over het toekennen van de taalpremie aan de korpschefs die blijk moeten geven van een grondige kennis van een andere landstaal. En de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde wordt opgeheven, terwijl men de samenstelling van de Algemene Raad uitbreidt. Komen achtereenvolgens aan bod:

wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek;

wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek;

wijzigingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid;

wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;

wijzigingen van sommige bepalingen met het oog op de elektronische procedure;

wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 7 en 9 van de wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde.

Bron: Wet van 12 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II), BS 19 mei 2014