Vlaamse overheid legt basis voor digitaal omgevingsloket

Als alles goed gaat, kan het Omgevingsloket voor het digitaal indienen van bouw- en andere vergunningen op 1 juni van start gaan. Met een besluit van 4 april 2014 tekent de Vlaamse regering daarvoor een juridisch kader uit.

De regering publiceerde eerder al een besluit dat de gemeenten subsidies geeft voor de digitalisering van hun stedenbouwkundige dossiers.

Digitale procedures

Via het Omgevingsloket zal het mogelijk zijn om de volgende aanvragen en meldingen digitaal te verrichten:

aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning;

aanvraag voor een verkavelingsvergunning;

aanvraag voor een verkavelingswijziging;

aanvraag voor een stedenbouwkundig attest;

aanvraag voor een planologisch attest;

aanvraag voor opneming van een constructie als ?vergund geacht? in het vergunningenregister; en

stedenbouwkundige melding.

Het is de bedoeling om op termijn alle omgevingsvergunningen - dus ook de milieuvergunningsaanvragen en -meldingen - te laten verlopen via het loket. Vandaar de naam 'Omgevingsloket'.

Nu al staat vast dat de volledige procedure voor de toekenning van de stedenbouwkundige vergunningen en attesten, en voor het opvolgen van de stedenbouwkundige meldingen, digitaal zal kunnen verlopen. Ook het instellen en afhandelen van een administratief beroep tegen een stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning of verkavelingswijziging, of tegen een beslissing over de al of niet toekenning van een planologisch attest, zal digitaal kunnen verlopen.

De besturen zullen geen papieren afschriften of extra exemplaren meer kunnen vragen van dossiers die elektronisch werden ingediend.

Niet voor iedereen

Het omgevingsloket zal toegankelijk zijn via een webpagina van de Vlaamse overheid, op www.omgevingsloket.be, en via de webpagina van het betrokken bestuursorgaan.

Je krijgt alleen toegang tot de gegevens met:

een elektronische identiteitskaart;

een federaal token;

een token van de Vlaamse overheid; of

een ander authentificatiemiddel, dat uitdrukkelijk werd aanvaard door de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening.

De toegang is bovendien beperkt tot: Wie? Wat? Persoon die een aanvraag indient, een melding verricht of een beroep instelt De architect van een persoon die een aanvraag indient, een melding verricht of een beroep instelt Die specifieke aanvraag, melding, of beroep Gemeente Alle aanvragen, meldingen en beroepen op het grondgebied van de gemeente Provincie Alle aanvragen, meldingen en beroepen op het grondgebied van de provincie Adviesverlenend orgaan Aanvraag waarover advies werd gevraagd Orde van Architecten Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD)Vlaams Energieagentschap (VEA) Alle gegevens die deze diensten nodig hebben voor de uitvoering van hun taken Andere personen Dossiers in openbaar onderzoek of dossiers tijdens de periode van bekendmaking van de beslissing Departement RWO Niet nader gespecificeerd.

Handtekening van de architect

Als de medewerking van een architect vereist is, meldt de architect zich aan bij het loket in zijn hoedanigheid van architect en medeondertekent hij de aanvraag of melding digitaal. Aanvragen of meldingen die digitaal werden medeondertekend, hoeven geen visum meer te krijgen van de Orde van Architecten ?zodra dat als zodanig wordt opgenomen in de technische richtlijnen?.

Bijlagen bij het dossier worden ofwel geïntegreerd in de digitale aanvraag, melding of beroepsschrift, ofwel toegevoegd aan de aanvraag in de vorm van een extra bestand.

Op papier ingediend, maar digitaal afgehandeld

De gemeenten en provincies kunnen op eigen initiatief analoog ingediende aanvragen, digitaal opladen en verder digitaal afhandelen.

De adviesorganen mogen op hun beurt een digitaal advies uitbrengen over een papieren dossier.

De digitalisering van de aanvragen, meldingen en beroepen heeft uiteraard ook een weerslag op diverse andere voorschriften. Bijvoorbeeld op de aanplakking of op de inkennisstelling van de eigenaars van de aanpalende gronden. Zo is bij een digitaal dossier, geen inkennisstelling van de eigenaars van de aanpalende percelen nodig, als die eigenaars zich akkoord verklaarden met de aanvraag, door de aanvraag via het omgevingsloket digitaal 'voor akkoord' te ondertekenen. Of als zij een verklaring voor akkoord ondertekenen waarin staat dat zij kennis hebben genomen van het digitale aanvraagdossier. De aanvrager voegt die verklaring(en) dan in pdf-formaat toe aan zijn digitale aanvraagdossier, en dient die samen in.

College beslist...

Aanvragen of meldingen kunnen digitaal ingediend worden vanaf de datum waarop het college van burgemeester en schepenen van een gemeente, digitale aanvragen en meldingen aanvaardt.

Volgens de website van het omgevingsloket zullen er vanaf 1 juni 2014 alleen digitale bouwaanvragen en meldingen ingediend kunnen worden in:

Antwerpen;

Balen;

Brasschaat;

Dendermonde;

Mechelen; en

Wetteren.

De administratieve beroepen tegen deze digitale aanvragen zullen automatisch digitaal afgehandeld worden.

Het uitvoeringsbesluit spreekt zich niet uit over de digitale verwerking op provinciaal niveau. Ook over de aanvragen die worden ingediend volgens de bijzondere procedure, is het besluit erg vaag: dergelijke aanvragen kunnen digitaal worden ingediend ?zodra het omgevingsloket daarvoor toegankelijk is?. Aanvragen verlopen volgens de bijzondere procedure als het gaat om aanvragen die worden ingediend door publiekrechtelijke rechtspersonen of om aanvragen die worden ingediend door andere entiteiten, voor handelingen van algemeen belang. In dat geval wordt de vergunning uitgereikt door de Vlaamse regering of door een gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Philippe Muyters, momenteel nog bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, zal in een ministerieel besluit de datum van inwerkingtreding van dit digitaliseringsbesluit nog vastleggen. Maar als we de website van het Omgevingsloket mogen geloven, is de start gepland op 1 juni.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid, BS 15 mei 2014.

Zie ook:

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid, BS 8 mei 2014.

Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister, BS 20 mei 2000 (art. 1 en art. 3 BVR 5 mei 2000).

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging, BS 20 mei 2000 (art. 4-6 en art. 7-9 BVR 5 mei 2000).

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning, BS 26 november 2004.

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling voor een verkavelingsvergunning, BS 5 augustus 2009.

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen, BS 13 april 2010.

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, BS 10 september 2010.

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest, BS 2 juli 2013.