Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen

Een wet van 4 april 2014 heeft Boek XVI 'Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen' ingevoegd in het Wetboek van economisch recht.

Er bestaan op dit moment al organen voor de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen. Maar er bestaat geen algemeen beleid. Samen met de groepsvordering vormt dit boek XVI dan ook het sluitstuk van de consumentenbescherming. Via een alternatief dat de kosten en het tijdsverlies beperkt.

Dankzij die veralgemeende aanpak moet het mogelijk zijn om elk consumentgeschil te laten behandelen door een buitengerechtelijk orgaan. Zo zet België Richtlijn 2013/11 om die voorziet in een alternatieve beslechting van consumentengeschillen.

Er wordt ook een overkoepelende consumentenombudsdienst van de bestaande economische ombudsdiensten opgericht. Maar het is wel de bedoeling dat men eerst probeert om de zaak minnelijk te regelen. De ombudsdienst licht consumenten in, speelt een centrale rol als enig loket, en treedt zelf op wanneer geen enkele gekwalificeerde entiteit bevoegd is.

Deze ombudsdienst wordt beheerd en vertegenwoordigd door een directiecomité dat bestaat uit de leden van de bestaande bij wet opgerichte ombudsdiensten in de sector van de telecommunicatie, post, spoorwegen, energie, en de ombudsdiensten in de sector van de financiële diensten en de verzekeringen. Die ombudsdiensten zullen fysiek gaan samen zitten en dezelfde 'front office' delen.

Die front office zou aan de slag kunnen op 1 juli 2014. Maar dat moet nog bij KB worden bepaald. De 'inwerkingtreding van al de rest' wordt op 1 januari 2015 vastgesteld, en dat wordt ook bevestigd door een KB van 10 april 2014. Daaruit blijkt dat de artikelen XVI.6, XVI.7, XVI.9, XVI.13 tot XVI.21, XVI.23, § 2, XVI.24 tot XVI.28 in werking treden op 1 januari 2015.

Artikel I.19 en de artikelen XVI.1 tot XVI. 5, XVI.8, XVI.10 tot XVI.12, XVI.22, XVI.23, § 1, van het Wetboek van economisch recht treden in werking op 13 mei 2014.

Bron: Wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, BS 12 mei 2014

Bron: Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht, BS 12 mei 2014