Minder formaliteiten bij arbeidsongevallen in de overheidssector

De arbeidsongevallenwet voor overheidspersoneel schrijft voor dat de overheid tegelijkertijd het Fonds voor arbeidsongevallen én het slachtoffer of zijn rechthebbenden informeert als ze weigert om het ongeval als een arbeidsongeval te erkennen.

Omzendbrief nr. 594 van 11 maart 2009 bepaalt welke documenten de overheid naar het fonds moet sturen. Namelijk: een kopie van de aangifte van arbeidsongeval en een kopie van de brief tot weigering van erkenning.

Maar een nieuwe omzendbrief voegt daar nu aan toe dat dat niet langer nodig is. De documenten moeten niet langer aan het Fonds voor arbeidsongevallen worden bezorgd omdat de gegevens over de arbeidsongevallen en de gegevens over het al dan niet ten laste nemen van het ongeval sowieso via het portaal van de sociale zekerheid aan het fonds worden meegedeeld. Om tegemoet te komen aan de eisen van Europa, werd bij het fonds op 1 januari 2014 immers een centrale gegevensbank opgericht voor arbeidsongevallen in de overheidssector.

De documenten moeten in de toekomst alleen nog worden bezorgd indien het fonds daar zelf expliciet om vraagt!

Bron: Omzendbrief nr. 636 van 8 mei 2014. Toepassing van artikel 20octies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 21 mei 2014

Zie ook:
? Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 10 augustus 1967 (art. 20octies, eerste en tweede lid van de arbeidsongevallenwet voor het overheidspersoneel)
? Koninklijk besluit van 7 mei 2013 houdende uitvoering van artikel 20sexies van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, BS 17 mei 2013