Overtreders Kansspelwet moeten boete binnen 30 dagen betalen

Illegale gokkers en organisatoren van illegale gokspelen moeten de administratieve geldboete die de Kansspelcommissie hen heeft opgelegd, binnen de 30 dagen betalen. Doen ze dit niet, dan schuift hun dossier door naar de Administratie Niet-Fiscale Invordering van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.

Dat staat in een KB van 24 april 2014. Het besluit vervolledigt hiermee de Kansspelwet. Die laat de Kansspelcommissie sinds 1 januari 2011 toe om een administratieve geldboete op te leggen aan overtreders van sommige bepalingen van de Kansspelwet (o.m. m.b.t. vergunningen, toegang tot speelzalen, enz.) wanneer het parket beslist om niet te vervolgen of meent dat er onvoldoende bezwaren zijn. De bedragen van de boete komen overeen met de bedragen van de strafrechtelijke boete (verhoogd met de opdeciemes).

De termijn van 30 dagen start de dag volgend op de dag waarop de beslissing tot oplegging van de administratieve geldboete definitief is geworden of, in geval van beroep, het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in kracht van gewijzigde is gegaan.

De boete wordt op een derdenrekening van de Kansspelcommissie gestort. Het gebruik van een derdenrekening is noodzakelijk zodat in de boekhouding van de Kansspelcommissie een onderscheid kan worden gemaakt tussen enerzijds de gelden van de administratieve boeten, die fondsen zijn afkomstig van inkomsten voor rekening van derden, en anderzijds de eigen fondsen waarover de Kansspelcommissie kan beschikken voor haar werking of personeel.

De Kansspelcommissie beschikt op haar beurt over een termijn van 30 dagen om de ontvangen bedragen over te maken aan de Schatkist.

Het KB van 24 april 2014 treedt in werking op 23 mei 2014, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 24 april 2014 betreffende de inning en invordering van de administratieve geldboete zoals bedoeld in artikel 15/3 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, BS 13 mei 2014.