Btw-vrijstelling kleine ondernemingen: nieuwe drempel voor omzet vanaf 1 april 2014 (art. 29-39 relancewet)

Kleine ondernemingen met een in België gerealiseerde jaaromzet van niet meer dan 15.000 euro, kunnen sinds 1 april 2014 genieten van een btw-vrijstelling voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten.

De ondernemingen die van deze btw-vrijstelling kunnen genieten, moeten geen btw aanrekenen aan hun klanten, ze moeten geen btw doorstorten naar de Schatkist en ze moeten geen periodieke btw-aangiften indienen. De btw die ze aan hun leveranciers betalen, kunnen ze echter niet aftrekken.

Hogere vrijstellingsdrempel

Om als 'kleine onderneming' aangemerkt te kunnen worden, mag de gerealiseerde jaaromzet van de onderneming een bepaalde drempel niet overschrijden. Tot 31 maart 2014 bedroeg het drempelbedrag nog 5.580 euro.
De relancewet van 15 mei 2014 trekt deze drempel nu vanaf 1 april 2014 op tot 15.000 euro (nieuw art. 56bis, Btw-wetboek; art. 36, relancewet).

Als de onderneming een economische activiteit aanvangt in de loop van een kalenderjaar, wordt het drempelbedrag proportioneel verminderd a rato van het aantal kalenderdagen verstreken tussen 1 januari van het betrokken kalenderjaar en de datum van aanvang van de activiteit.

De kleine onderneming kan om het even welke juridische vorm hebben: natuurlijk persoon, personenvennootschap, kapitaalvennootschap, vereniging, openbare instelling, ?

Komen niet in aanmerking?

De btw-eenheden, in de zin van artikel 4, § 2 van het Btw-Wetboek, zijn uitgesloten van de vrijstellingsregeling.

Kunnen ook geen gebruik maken van de vrijstellingsregeling voor het geheel van hun economische activiteit, de ondernemingen die geregeld:

werk in onroerende staat verrichten (in de zin van art. 19, § 2, lid 2, Btw-Wetboek), en de ermee gelijkgestelde handelingen;

leveringen van goederen en diensten verrichten in de horecasector waarvoor ze aan de klant een kasticket moeten uitreiken dat afkomstig is van een geregistreerd kassasysteem (art. 21bis, Btw-KB nr. 1);

leveringen verrichten van oude materialen, van oude materialen ongeschikt voor hergebruik in dezelfde staat, van industrieel en niet-industrieel afval, van afval voor hergebruik, van gedeeltelijk verwerkt afval en van schroot (in de zin van art. 199, lid 1, punt d), richtlijn 2006/112/EG). De Koning stelt de lijst op van de hier bedoelde goederen.

Uitgesloten handelingen

De volgende handelingen zijn uitgesloten van de vrijstellingsregeling:

overdrachten onder bezwarende titel door toevallige belastingplichtigen van nieuwe gebouwen opgericht of verkregen met toepassing van de btw (art. 8, § 1, Btw-wetboek);

vestigingen, overdrachten of wederoverdrachten door toevallige belastingplichtigen van zakelijke rechten, andere dan het eigendomsrecht, op onroerende goederen in de zin van artikel 9, lid 2, 2° van het Btw-wetboek (art. 8, § 2 en § 3, Btw-wetboek);

leveringen van nieuwe vervoermiddelen verricht onder de voorwaarden van artikel 39bis van het Btw-wetboek;

leveringen van goederen en diensten verricht door een belastingplichtige die niet in België is gevestigd;

leveringen van tabaksfabrikanten (sigaretten, roltabak, ?) (art. 58, § 1, Btw-Wetboek);

leveringen door een visser van zijn vangst in de gemeentelijke vismijnen van de aanvoerhavens (art. 58, § 2, Btw-Wetboek);

handelingen verricht op verborgen wijze, met name de handelingen die niet worden aangegeven en de handelingen die ongeoorloofd zijn.

Gerealiseerde jaaromzet

Het omzetcijfer is beperkt tot 15.000 euro per kalenderjaar.

Het omzetcijfer, dat als maatstaf van heffing dient om in aanmerking te komen voor de btw-vrijstelling, wordt gevormd door het bedrag (excl. btw), van:

de belaste leveringen van goederen en diensten;

de handelingen vrijgesteld krachtens de artikelen 39 tot 42 van het Btw-wetboek (uitvoer, intracommunautaire leveringen, ?);

de handelingen met betrekking tot onroerende goederen bedoeld in artikel 44, § 3, 1° en 2° van het Btw-wetboek, tenzij deze handelingen het karakter van bijkomstige handelingen bezitten;

de financiële handelingen bedoeld in artikel 44, § 3, 5° tot 11° van het Btw-wetboek, tenzij deze handelingen het karakter van bijkomstige handelingen bezitten;

de handelingen van verzekering en herverzekering bedoeld in artikel 44, § 3, 4° van het Btw-wetboek, tenzij deze handelingen het karakter van bijkomstige handelingen bezitten.

Het omzetcijfer omvat niet:

de overdracht van lichamelijke of onlichamelijke bedrijfsmiddelen van de onderneming;

de van de vrijstellingsregeling uitgesloten handelingen;

de handelingen verricht door landbouwondernemers onderworpen aan de bijzondere regeling bedoeld in artikel 57 van het Btw-wetboek;

de niet in België verrichte handelingen.

Vermeldingen op de factuur

De ondernemingen die belastingvrijstelling genieten, kunnen de btw geheven van de goederen en de diensten die ze gebruiken voor het verrichten van hun van de btw vrijgestelde handelingen niet in aftrek brengen.

Op de facturen, of op de als zodanig geldende stukken, die ze uitreiken voor de door hen geleverde goederen of verrichte diensten mag de btw, onder welke vorm dan ook, niet worden vermeld, maar moet de volgende vermelding worden aangebracht: ?Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen?.

Keuze onderneming

De kleine ondernemingen die in aanmerking komen voor de btw-vrijstelling kunnen evenwel kiezen voor de toepassing van de belasting ten aanzien van de leveringen van goederen en diensten die zij verrichten, en de normale belastingregeling of de krachtens artikel 56 van het Btw-wetboek ingestelde bijzondere regeling toepassen.

De Koning stelt de praktische toepassingsvoorwaarden en de formaliteiten vast voor de aanvang, de wijziging of de stopzetting van de activiteit of van de belastingregeling. Hij bepaalt eveneens de regels voor de uitoefening van de in de vorige paragraaf bedoelde keuze van de vennootschap.

Vanaf 1 april 2014

Een onderneming die in de loop van 2013 een omzet heeft gerealiseerd van maximaal 15.000 euro, exclusief btw, en die voldoet aan alle voorwaarden, kan van de btw-vrijstelling genieten vanaf 1 april 2014 (administratieve toegeving).

Opgelet! De onderneming moest haar keuze voor de nieuwe vrijstellingsregeling uiterlijk op 21 maart 2014(!) meedelen aan haar btw-controlekantoor met het formulier 'verklaring van overgang naar de vrijstellingsregeling op 1 april 2014' (persbericht FOD Financiën van 3 maart 2014).

Vanaf 1 juli 2014

Een onderneming die in de loop van 2013 een omzet heeft gerealiseerd van maximaal 15.000 euro, exclusief btw, en die voldoet aan alle voorwaarden, zal automatisch onderworpen worden aan de vrijstellingsregeling vanaf 1 juli 2014.

Opgelet! De onderneming kan opteren voor het behoud van haar belastingregeling (normale of forfaitaire regeling). Zij moet dit vóór 1 juni 2014 meedelen aan haar btw-controlekantoor.

Vanaf 1 januari 2015

Een onderneming kan in de loop van het laatste kwartaal van 2014, maar vóór 15 december 2014, de overgang vragen naar de vrijstellingsregeling met ingang van 1 januari 2015.

In werking

Deze maatregel treedt in werking op 1 april 2014.

Bron: Wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, BS 22 mei 2014 (relancewet) - art. 29 tot en met art. 39

Zie ook:
- Btw-wetboek - art. 4, art. 8, art. 9, art. 19, art. 39 tot art. 42, art. 44, art. 56, nieuw art. 56bis, art. 57 en art. 58
- Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, BS 31 december 1992 (Btw-KB nr. 1) - art. 21bis
- Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, PbL., 11 december 2006, afl. 347;err., PbL 20 december 2007, afl. 335 (btw-richtlijn) - art. 199, lid 1, punt d)
- ?Btw-vrijstellingsregeling: verhoging van de drempel tot 15.000 euro vanaf 1 april 2014?, persbericht FOD Financiën van 3 maart 2014.