Nieuwe regels voor laattijdige betalingen door ondernemingen en overheden gelden vanaf 1 juli 2013

De wet van 22 november 2013 verduidelijkte dat het regime van de betalingsachterstand bij handelstransacties (dat in de wet van 2 augustus 2002 staat) van toepassing is op ?handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties, waarbij de overheidsinstantie schuldenaar is, in de mate dat de specifieke bepalingen van de regelgeving inzake overheidsopdrachten op het vlak van de algemene uitvoeringsregels niet van toepassing zijn? (nieuw art. 3/1, wet van 2 augustus 2002, ingevoegd door art. 5, wet van 22 november 2013).

Die regelgeving bevat specifieke betalingsregels voor de handelstransacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties. En die specifieke regels krijgen dus voorrang op het algemeen kader van de wet.

Vanaf 1 juli 2013

Een KB van 25 april 2014 laat bovenstaande regeling in werking treden vanaf 1 juli 2013 (inwerkingtreding art. 5, wet van 22 november 2013).

Op die dag treedt ook het 'KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken' in werking, dat de specifieke betalingsregels in overeenstemming bracht met richtlijn 2011/7/EU.

Bron: Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 4 juni 2014.

Zie ook:
- Wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 10 december 2013 - art. 5 en art. 14
- Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan, BS 5 juni 2013.
- Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, BS 14 februari 2013.
- Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, BS 7 augustus 2002.
- Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, Pb.L. 23 februari 2011, afl. 48; err. Pb.L. 30 augustus 2012, afl. 233 (betalingsachterstandrichtlijn)
- Rem op laattijdige betalingen door ondernemingen en overheden
- Uniforme uitvoeringsregels voor alle overheidsopdrachten