Laatste kwartalen geven ook recht op zelfstandigenpensioen

De laatste kwartalen van de beroepsloopbaan als zelfstandige geven voortaan ook recht op pensioen.

Breuk

Het rustpensioen voor zelfstandigen wordt uitgedrukt op basis van een breuk:

De noemer van de breuk is 45.

De teller van de breuk wordt verkregen door het getal dat het totaal van de kwartalen uitdrukt dat in aanmerking komt voor de opening van het recht op het rustpensioen ?en die gelegen zijn voor het jaar waarin het pensioen ingaat?, te delen door 4.

Voor de berekening van het pensioen van zelfstandigen worden de kwartalen die gelegen zijn in het jaar waarin het pensioen ingaat dus niet in aanmerking genomen. De loopbaan wordt op dit moment afgesloten op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het pensioen ingaat.

Kwartaal

Maar daar komt nu verandering in. Daartoe wordt het KB op de pensioenen voor zelfstandigen aangepast en aangevuld.

Men spreekt voortaan over ?het kwartaal waarin het pensioen ingaat?. Daardoor kan men voor toekomstige pensioenen ook rekening houden met de laatste kwartalen van de beroepsloopbaan als zelfstandige die gelegen zijn in het jaar waarin het pensioen ingaat. Het gaat dus om alle kwartalen die een recht op pensioen kunnen openen.

Met deze aanpassing werkt de wetgever een onrechtvaardigheid weg. Voor de berekening van het wettelijk pensioen van statutaire ambtenaren werd immers al rekening gehouden met de laatste maanden van de beroepsloopbaan.

Vermoeden

Voor de twee kwartalen die voorafgaan aan dit waarin het rustpensioen ingaat, worden de bijdragen - behoudens tegenbewijs - vermoed betaald te zijn op de ingangsdatum van het pensioen. Dit op voorwaarde dat alle door het sociaal verzekeringsfonds gevorderde bijdragen voor de periode voorafgaand aan deze twee kwartalen betaald werden.

Dankzij dit vermoeden van betaling van de sociale bijdragen kunnen de pensioenbeslissingen genomen worden zonder dat men de gegevens over de bijdragebetaling van de twee laatste kwartalen van de loopbaan moet afwachten.

Berekening

Voor de berekening van het pensioen voor de kwartalen die gelegen zijn in het jaar waarin het pensioen ingaat, moet men rekening houden met de beroepsinkomsten die gedurende het vorige jaar in aanmerking genomen werden voor de berekening van de sociale bijdragen. Maar wel beperkt tot het intermediair plafond.

Zijn er voor dat jaar geen beroepsinkomsten, dan rekent men met de beroepsinkomsten waarop de minimale sociale bijdrage voor een zelfstandige in hoofdberoep berekend wordt.

Let op! Voor de vaststelling van de overlevingspensioenen volgt men dezelfde redenering. De in aanmerking te nemen loopbaan wordt ook hier uitgebreid met de kwartalen die gelegen zijn voor het kwartaal waarin de zelfstandige overleden is, wanneer deze bij het overlijden zijn rustpensioen nog niet genoot.

In werking

Deze aanpassingen treden in werking op 1 januari 2015. De bepalingen van de wet van 24 april 2014 zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op die datum.

Bron: Wet van 24 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, BS 6 juni 2014

Zie ook:
Koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, BS 6 maart 1997 (art. 4 ev. van het KB op de pensioenen voor zelfstandigen)