Buitenlandse loopbaan telt mee voor zelfstandigenpensioen

Het zelfstandigenpensioen wordt berekend in functie van het minimumpensioen op voorwaarde dat de beroepsloopbaan minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan. Bij het controleren van die voorwaarde houdt men voortaan rekening met de tijdvakken waarvoor pensioenrechten in het buitenland geopend worden.

Het gaat om landen:

waar de Verordening nr. 883/2004 en Verordening nr. 987/2009 van toepassing zijn. Die teksten hebben gezorgd voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels;

waarmee België een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid heeft afgesloten die geldt voor de pensioenregelingen voor werknemers of zelfstandigen.

Dit betekent dus dat de 'buitenlandse loopbaan' meetelt wanneer men nagaat of de 2/3-voorwaarde vervuld is. De zelfstandige moet namelijk een loopbaan van minstens 30 jaar bewijzen.

Dit kan:

ofwel in de regeling voor zelfstandigen alleen;

ofwel in de regelingen voor zelfstandigen en werknemers samen;

ofwel in de regelingen voor zelfstandigen en de ?buitenlandse regelingen? samen;

ofwel in de regelingen voor zelfstandigen, werknemers én de ?buitenlandse regelingen? samen.

Als die toekenningsvoorwaarde vervuld is, wordt het minimumpensioen berekend door het bedrag voor een volledige loopbaan te vermenigvuldigen met de breuk die de belangrijkheid uitdrukt van de loopbaan als zelfstandige, nà de eventuele vermindering in toepassing van het beginsel van eenheid van loopbaan. De regels voor de plafonnering blijven ongewijzigd.

Bij KB zal later een en ander verder uitgewerkt worden. Een KB zal ook de berekeningsmodaliteiten van het minimumpensioen vaststellen, wanneer het pensioen een vermindering heeft ondergaan.

De wet van 24 april 2014 treedt in werking op 1 januari 2015. Ze is van toepassing op de pensioenen van de zelfstandigen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2015 ingaan.

Bron: Wet van 24 april 2014 tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, wat het minimumpensioen voor zelfstandigen betreft, BS 5 juni 2014

Zie ook:
Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, BS 22 mei 1984