FOD Justitie krijgt meer zeggenschap over personeel

De voorzitter van de FOD Justitie en de Directeur-generaal, de adviseur-generaal van de directie personeel en organisatie en de diensthoofden van de personeelsdiensten bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie kunnen voortaan een pak meer beslissingen nemen m.b.t. het personeel. Het gaat onder meer over de toekenning van bepaalde opdrachten aan magistraten, het benoemen van personeelsleden van niveaus B, C en D, het toekennen van een fietsvergoeding en het toekennen van afwezigheden om medische redenen aan magistraten en personeelsleden van niveau A. Justitieminister Turtelboom schuift deze bevoegdheden door om de goede werking en dienstverlening van Justitie te garanderen.

Ze deed dit eigenlijk al in 2012, maar het MB van 1 maart 2012 werd nooit gepubliceerd. Dat besluit is nu toch verschenen in het Staatsblad van 11 juni 2014, maar het wordt onmiddellijk gewijzigd via een MB van 6 februari 2014 (dat op dezelfde dag verscheen) om aan de actualiteit te voldoen. De bepalingen treden retroactief in werking op 15 februari 2014.

Minister Turtelboom maakt de voorzitter van de FOD Justitie bevoegd voor:

de toekenning van een opdracht aan een magistraat van een parket-generaal bij het Hof van beroep of van een auditoraat-generaal, van een parket van de procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen bij een parket van een ander rechtsgebied, op gelijkluidend advies van de bevoegde procureur-generaal en wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen;

het afsluiten, wijzigen en de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten voor de personeelsleden van het niveau A, in uitvoering van een beslissing van de minister;

de toekenning van burgerlijke eretekens.

De Directeur-generaal bij het Directoraat-generaal Rechtelijke Organisatie staat in voor:

het voorstellen van magistraten in commissies en comités, uit uitvoering van artikel 294 en 295 van het gerechtelijk wetboek;

de aanvraag van bevorderings- en wervingsselecties bij Selor en de aanduiding van de leden die deel uitmaken van de selectiejury?s;

de benoeming van de personeelsleden van de niveaus B, C en D, in uitvoering van een beslissing van de minister;

het vrijwillig ontslag of de pensionering van personeelsleden van de niveaus B, C en D;

het afsluiten, wijzigen en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten voor het personeel van het niveau B, C en D, in uitvoering van een beslissing van de minister;

de toekenning van een opdracht aan het gerechtspersoneel, in een gelijke of in een hogere functie van het niveau A, B of C, in uitvoering van een beslissing van de minister;

de beslissingen inzake de ongevallen op het werk en op de weg naar en van het werk;

de affectatie van parketjuristen en referendarissen in het rechtsgebied.

De adviseur-generaal van de directie personeel en organisatie bij het Directoraat-generaal Rechtelijke Organisatie is bevoegd voor:

het afsluiten, wijzigen en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van de medewerkers-schoonmaak;

de gelijkstelling van een georganiseerde werkonderbreking met een periode van dienstactiviteit zonder recht op wedde;

de beslissingen inzake toekenning van verhoging en herziening van de wedde, en van de verschillende vergoedingen en toelagen;

het toekennen van een fietsvergoeding voor verplaatsingen in het kader van woon-werkverkeer of een dienstopdracht;

de beslissingen inzake het verzoek tot afwijking van het principe van de tegemoetkoming in de vervoerskosten vanaf de hoofdverblijfplaats.

De diensthoofden van de personeelsdiensten in het Directoraat-generaal tot slot krijgen als bevoegdheid:

het toestaan van de afwezigheid wegens medische redenen met inbegrip van het ouderschapsverlof die één maand overschrijdt en waarvan de duur één jaar maximum is voor de magistraten, de personeelsleden van het niveau A, de griffiers en de secretarissen;

de toekenning van de verschillende verloven en afwezigheden, desgevallend na advies van de rechterlijke overheden, aangevraagd door de personeelsleden van het niveau A , griffiers en secretarissen;

de toekenning van de verschillende verloven en afwezigheden aangevraagd door de personeelsleden van de niveaus B, C en D;

de beslissing om de personeelsleden van de niveaus A, B, C en D in non-activiteit te plaatsen;

de toekenning van disponibiliteit wegens ziekte;

de beslissingen inzake de ongevallen op het werk en op de weg naar en van het werk, waarbij een invaliditeitspercentage van 0% wordt vastgesteld.

Bij verhindering of afwezigheid worden de bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers.

Elke beslissing wordt ondertekend met de formule 'voor de minister', gevolgd door de vermelding van de functie.

Bron: Ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken, BS 11 juni 2014.

Bron: Ministerieel besluit van 6 februari 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken, BS 11 juni 2014.