Omzetting moederschapsverlof ook voor co-ouder (art. 4 en 12 DB sociale zekerheid)

Bij een hospitalisatie of overlijden van de moeder kan het moederschapsverlof omgezet en toegekend worden aan de vader. Die omzetting is sinds 20 mei 2011 ook mogelijk voor een co-ouder. Dat is de ouder van hetzelfde geslacht (de meemoeder) of de samenwonende partner van een heterokoppel dat het kind niet wettelijk erkend heeft.

Die aanpassing wordt nu ook doorgevoerd binnen de ziekteverzekeringswet van 14 juli 1994. Tegelijk wordt de arbeidswet van 16 maart 1971 aangepast. Hierdoor zal bij de omzetting van het moederschapsverlof niet enkel de vader, maar ook de co-ouder beschermd zijn tegen ontslag. De arbeidsovereenkomstenwet en de arbeidswet worden met mekaar in overeenstemming gebracht voor wat betreft de voorwaarden.

Vanaf het ogenblik dat de werknemer zijn werkgever in kennis stelt van de omzetting van het moederschapsverlof mag hij niet meer ontslagen worden. De beschermingsperiode duurt één maand en gaat in op het einde van het verlof. Een ontslag om ?redenen die vreemd zijn aan dit verlof? is wel mogelijk.

Dit onderdeel van de verzamelwet over sociale zekerheid treedt in werking op 16 juni 2014. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 6 juni 2014 (art. 4 en 12 DB sociale zekerheid)