Sociale werkbonus gekoppeld aan minimumloon (art. 18-19 DB Sociale Zekerheid)

Het maximale verminderingsbedrag dat men toekent binnen de regeling van de werkbonus wordt voortaan gekoppeld aan de evolutie van het gemiddeld minimum maandinkomen.

Minimumloon

Om die koppeling mogelijk te maken, heeft de wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid van 25 april 2014 de machtiging aan de Koning uitgebreid. De sociale partners hadden immers gevraagd om het maximumbedrag voor de werkbonus te formuleren als een percentage van het gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI), en niet langer als een absoluut bedrag. Door de aanpassing zal het bedrag in kwestie automatisch kunnen worden aangepast bij een indexering of verhoging van het minimumloon.

Dit betekent dat de wet van 20 december 1999 die de toekenning van de werkbonus regelt, voortaan bepaalt dat men in een KB kan verwijzen naar een maximaal bedrag en bepalen dat het individuele loon van de werknemer een nieuwe bepalende factor is.

Zoals bekend, is de sociale werkbonus een vermindering van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen voor werknemers met lage lonen. Ze zien hun nettoloon stijgen zonder dat hun brutoloon verhoogt omdat een verlaging van de werknemersbijdragen rechtstreeks in het nettoloon wordt verrekend. Bedoeling is om het verschil tussen de lage lonen en de werkloosheidsuitkeringen groter te maken.

Uitvoering

Een uitvoerings-KB van 28 april 2014 bevestigt het voornemen van de sociale partners door het absoluut bedrag te vervangen door 'een maximaal bedrag door de Koning bij ministerraad overlegd besluit te bepalen'. Met afronding tot 2 cijfers na de komma, waarbij 0,005 naar boven wordt afgerond.

De factor met betrekking tot het maximaal verminderingsbedrag bedraagt 12,25% x GMMI. Met dezelfde afronding. Dat blijkt uit een aanvulling van het KB van 17 januari 2000 dat de modaliteiten voor de werkbonus uitgewerkt heeft.

De wettelijke grondslag in de verzamelwet van 25 april 2014 en het bijhorend KB van 28 april 2014 treden retroactief in werking op 1 januari 2014. Maar de RSZ had zijn instructies al aangepast aan de nieuwe situatie. Met dus een kleine aanpassing van het maximale verminderingsbedrag.

De RSZ formuleert volgende loonschijven en verminderingsbedragen (met ingang 1 januari 2014):

Bedienden

S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag vermindering in euro) ? 1.501,82 > 1.501,82 en ? 2.385,41 > 2.385,41 183,97 183,97 - ( 0,2082 x (S - 1.501,82)) 0

Arbeiders

S (refertemaandloon aan 100% in euro) R (basisbedrag vermindering in euro) ? 1.501,82 > 1.501,82 en ? 2.385,41 > 2.385,41 198,69 198,69 - (0,2249 x (S - 1.501,82)) 0 ? Onder 'bedienden' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100%, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
? Onder 'arbeiders' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108%, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

Bron: - Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 6 juni 2014 (art. 18 en 19 DB sociale zekerheid)

Bron: - Koninklijk besluit van 28 april 2014 tot uitvoering van artikel 2, § 2, vijfde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 16 juni 2014

Zie ook:
? Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1.844 van 28 maart 2013, 'Lastenverlaging - Sociale Werkbonus'
? Koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering, BS 28 januari 2000