Arbeidsongevallenwet afgestemd op spontane raadpleging bij gezondheidstoezicht (art. 13 - 14 DB sociale zekerheid)

De arbeidsongevallenwet wordt aangevuld en bepaalt voortaan dat werknemers geacht worden zich op de plaats waar ze werken te bevinden, wanneer ze zich aanmelden bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer:

voor een spontane raadpleging in toepassing van de wetgeving op het gezondheidstoezicht van de werknemers ? en dat is nieuw;

voor een bezoek vóór de werkhervatting in het kader van het gezondheidstoezicht op de werknemers.

Met deze aanpassing wordt de arbeidsongevallenwet afgestemd op de wijzigingen die recent zijn doorgevoerd binnen de regeling voor het gezondheidstoezicht op werknemers.

Dit betekent dat werknemers die zich naar een spontane consultatie begeven ook beschermd zijn bij een ongeval op de weg van en naar het werk. Het spontaan bezoek aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer wordt namelijk gelijkgesteld met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Denk aan ongevallen op de weg van de woonplaats van de werknemer naar het kabinet van geneesheer en omgekeerd, en ongevallen op de plaats van het medisch onderzoek. Die zullen dus gekwalificeerd kunnen worden als arbeidsongeval.

Deze aanvulling treedt in werking op 16 juni 2014.

Los daarvan kunnen we er nog op wijzen dat een nieuw artikel 32bis in de arbeidsongevallenwet wettelijk verankert dat de verzekeringsonderneming (of het Fonds voor arbeidsongevallen) de kosten op zich neemt van de vóór de genezing of consolidatie als noodzakelijk erkende professionele revalidatie en herscholing.
Die kosten, en ook de terugbetalingstarieven en de voorwaarden waaronder de verzekeringsonderneming en de getroffene hun akkoord verlenen, worden bij koninklijk besluit vastgesteld. Die maatregel vereist het voorafgaande akkoord van alle partijen, aangezien de revalidatie maar kan slagen indien alle partijen hun medewerking verlenen.

Bron: Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, BS 6 juni 2014 (art. 13 ? 14 DB sociale zekerheid)

Bron: Zie ook: Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, BS 24 april 1971 (art. 8 van de arbeidsongevallenwet)