GAS-boetes voor fout parkeren en inbreuken op borden C3 en F103 mogelijk vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2014 kunnen gemeenten GAS-boetes opleggen voor overtredingen op het stilstaan en parkeren, voor overtredingen op het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en voor overtredingen op het verkeersbord F103 (voetgangerszone) die werden vastgesteld met automatisch werkende toestellen. Het KB met de boetebedragen is op 20 juni 2014 in het Staatsblad verschenen.

De boetes variëren van 55 tot 330 euro naargelang de ernst van de inbreuk. Het besluit geeft een overzicht van de overtredingen per categorie.

Een overtreding van eerste categorie wordt bestraft met een administratieve geldboete of onmiddellijke betaling van 55 euro. Het gaat hier om inbreuken m.b.t. het niet respecteren van een parkeer- of stilstandverbod.

Op overtredingen van tweede categorie staat een boete van 110 euro. Wie parkeert of stilstaat op autowegen (behalve op een parkeerstrook aangewezen door het verkeersbord E9a) of parkeert op een plaats waar het duidelijk een gevaar betekent voor andere weggebruikers (vb. op een trottoir) riskeert dit bedrag te moeten neertellen.

Stilstaan of parkeren op een overweg vormt een overtreding van vierde graad. Hierop staat een boete van 330 euro. Het besluit bevat geen overtredingen van derde categorie.

In het besluit is tot slot uitdrukkelijk bepaald dat de GAS-boetes kunnen worden opgelegd aan meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen.

Gemeenten kunnen sinds de inwerkingtreding van de ?Nieuwe GAS-wet? op 1 januari 2014 GAS-boetes voorzien in hun reglementen of verordeningen voor overtredingen op het stilstaan en parkeren en voor inbreuken op het verkeersbord C3. Sinds 10 januari kan dit ook voor overtredingen op het verkeersbord F103.

Het was echter wachten op het huidige uitvoeringsbesluit om de regels effectief te kunnen toepassen.

Bron: Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, BS 20 juni 2014.

Zie ook
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, BS 1 juli 2013 ( ?de nieuwe GAS-wet? ).
Wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken ( art. 132-134 ), BS 31 december 2013.