Geen btw meer op verre reizen sinds 1 mei 2014

Reisbureaus moeten sinds 1 mei 2014 geen btw meer aanrekenen voor reizen naar bestemmingen buiten de Europese Unie.

De 'wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen' heeft de btw-vrijstelling voor reizen naar bestemmingen buiten de EU ingevoerd. Maar de datum van inwerkingtreding van deze vrijstelling moest nog geregeld worden bij KB.

Vanaf 1 mei 2014

Het KB van 13 juni 2014 legt de inwerkingtredingsdatum van de btw-vrijstelling nu vast op 1 mei 2014.
De btw-administratie deelde al eerder mee dat de vrijstelling van toepassing was vanaf 1 mei 2014 (beslissing btw, nr. E.T. 126.109 van 6 mei 2014).

Btw-vrijstelling geldt voor?

De btw-vrijstelling geldt voor reizen die verkocht worden door reisbureaus die voor de organisatie van de reis een beroep doen op andere belastingplichtigen die daarvoor handelingen verrichten buiten de Europese Unie. Als de handelingen zowel binnen als buiten de EU worden verricht, mag alleen het gedeelte van de dienst van het reisbureau betreffende de buiten de EU verrichte handelingen worden vrijgesteld (art. 41, § 2bis, Btw-wetboek, ingevoegd bij art. 105, wet van 15 mei 2014).

De btw-vrijstelling geldt niet voor reizen die al volledig betaald waren vóór 1 mei 2014 (de datum van ontvangst door het reisbureau telt).
Ook als de reis nog niet volledig betaald is, maar de reis toch al achter de rug was op 1 mei, geldt de vrijstelling niet.
Was de reis nog maar gedeeltelijk betaald (enkel een voorschot) op 1 mei 2014, dan hoeft het voorschot niet beschouwd te worden als een gedeeltelijke betaling (als bedoeld in art. 22bis, Btw-wetboek), zodat de btw hierover niet opeisbaar is (beslissing btw, nr. E.T. 126.123 van 19 mei 2014).

In werking

Het KB van 13 juni 2014 treedt in werking op 25 juni 2014.

Het voert artikel 106 uit van de 'wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen'.

Bron: Koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 106 van de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen, BS 25 juni 2014.

Zie ook:
- Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen, BS 19 juni 2014 - art. 105 en art. 106
- Beslissing Btw, nr. E.T. 126.123 van 19 mei 2014, Vrijstelling van de btw voor extracommunautaire reizen. Tijdstip van opeisbaarheid van de btw.
- Beslissing Btw, nr. E.T. 126.109 van 6 mei 2014. Vrijstelling van de btw voor extracommunautaire reizen. Inwerkingtreding.