Onmiddellijke inning ook bij zwaardere alcoholovertredingen

De onmiddellijke inning voor wie dronken achter het stuur zit stijgt van 150 euro naar 170 euro. Bij een alcoholpromille in het bloed van 0,5 tot 0,8. Ook voor hogere alcoholgehaltes wordt nu trouwens een onmiddellijke inning mogelijk, en dit tot 1,2 promille. Voor buitenlandse bestuurders tot 1,5 promille.

Stijging van 150 euro naar 170 euro

De onmiddellijke inning voor dronken bestuurders met een alcoholpromillegehalte in het bloed van 0,5 tot 0,8 stijgt van 150 euro naar 170 euro. Belangrijke nieuwigheid is dat een onmiddellijke inning bij dit soort overtredingen niet langer verplicht is. Het parket kan ook een minnelijke schikking voorstellen of de overtreder onmiddellijk dagvaarden.

Ook voor zwaardere alcoholovertredingen

Voortaan kan de onmiddellijke inning ook bij zwaardere dronkenschap. Maar een minnelijke schikking of dagvaarding blijft in die gevallen ook mogelijk.

Bij een promillegehalte van 0,8 tot 1 bedraagt de onmiddellijke inning 400 euro. Bij een promillegehalte van 1 tot 1,2 gaat het om 550 euro.

Wie geen woon- of vaste verblijfplaats in België heeft kan ook voor zwaardere overtredingen nog een onmiddellijke inning krijgen. Van 1200 euro. Dit bij een promillegehalte van 1,2 tot 1,5. Ligt het promillegehalte hoger, dan is ook voor buitenlandse chauffeurs geen onmiddellijke inning meer mogelijk. Voor overtreders die in België wonen is een onmiddellijke inning bij een promillegehalte van 1,2 of meer nooit mogelijk.

Professionele bestuurders

Voor professionele bestuurders daalt de alcohollimiet vanaf 1 januari 2015 naar 0,2 promille. Dronken rijden met een promille van 0,2 tot 0,5 geeft altijd aanleiding tot een onmiddellijke inning van 100 euro. Voor een hoger alcoholgehalte - tot 0,8 promille - kan maar hoeft de onmiddellijke inning niet. Wordt ze toch toegepast dan bedraagt ze 170 euro. Voor zwaardere alcoholovertredingen van professionele bestuurders is geen onmiddellijke inning mogelijk.

Consignatie

Buitenlandse bestuurders met een promillegehalte van 1,5 of meer betalen 1200 euro in consignatie om de eventuele geldboete en gerechtskosten na een gerechtelijke veroordeling te dekken.

Weigeren zij een ademtest, ademanalyse of bloedproef dan betalen ze ook 1200 euro in consignatie. Hetzelfde geldt voor diegenen bij wie een bloedproef wordt afgenomen.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 25 juni 2014 treedt in werking op 1 juli 2014. De verplichte onmiddellijke inning van 100 euro bij professionele bestuurders met een promille van 0,2 tot 0,5 treedt in werking op 1 januari 2015.

Bron: Koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft, BS 30 juni 2014

Zie ook:
Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer, art. 2 en 17
Wegverkeerswet, art. 34