Recht op maatschappelijke integratie voor leefloners versoepeld

Het recht op maatschappelijke integratie voor leefloners die beginnen te werken of die een opleiding volgen, wordt versoepeld. Het gaat om de zogenaamde 'sociaal-professionele vrijstelling'.

Herinschakeling

Voor leefloners die beginnen te werken of die een beroepsopleiding aanvatten of voortzetten, worden de hieruit verworven netto inkomsten in aanmerking genomen onder aftrek van een bedrag van 177,76 euro per maand. Die vrijstelling gaat in op de eerste dag waarvoor de leefloner de vrijstelling geniet en eindigt 3 jaar later, zelfs indien de persoon in kwestie geen activiteit uitgeoefend heeft tijdens bepaalde periodes in die 3 jaar.

De leefloners krijgen bij de berekening van de bestaansmiddelen dus 3 jaar lang een vrijstelling van maximaal 177,76 euro netto per maand (234,55 euro, geïndexeerd bedrag op 1 december 2012).

De stimulans is beperkt in de tijd en helpt de begunstigden bij hun geleidelijke herinschakeling op de arbeidsmarkt. Ze kunnen immers naast hun leefloon ook een deel van hun inkomen uit de herinschakelingsactiviteit behouden als beloning voor hun inspanning. Men heeft het over de bevordering van de 'sociaal-professionele integratie'.

Versoepeling

Deze regeling blijft bestaan. Maar voortaan heeft men het over ?een aftrek van een maximaal bedrag van 177,76 euro per maand voor een totale periode van 3 jaar?. Het voordeel van de vrijstelling gaat in op de eerste dag van de activiteit.

Voor heel wat begunstigden is het moeilijk om doorlopend een activiteit uit te oefenen om recht te hebben op de volledige vrijstelling. Daarom wordt het nu mogelijk om de termijn van 3 jaar op te schorten voor de periodes waarin de leefloners niet aan de slag zijn of geen opleiding volgen. Voortaan hebben ze recht op een vrijstelling van 3 jaar tijdens een over maximaal 6 jaar gespreide periode. Het KB van 25 april 2014 stelt namelijk dat het voordeel 'in voorkomend geval kan worden samengeteld tijdens een periode die 6 jaar later afloopt'. Opnieuw is het de bedoeling om de herinschakeling te bevorderen.

In werking

Deze aanpassingen van het algemeen reglement op het recht op maatschappelijke integratie treden in werking op 1 oktober 2014. Dat is de eerste dag van de derde maand na die waarin het KB van 25 april 2014 is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Let op! Wie op 1 oktober al geniet van de maatregel van de sociaal-professionele vrijstelling heeft recht op het saldo van de overblijvende vrijstellingsduur, berekend volgens de oude regeling en op te nemen onder de nieuwe voorwaarden.

Bron: Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 1 juli 2014

Zie ook:
Artikel 35 van het koni nklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002