Omzendbrief omschrijft minimumvoorwaarden voor sociaal onderzoek

Op 14 maart 2014 zijn twee KB's verschenen die de minimumvoorwaarden voor het 'sociaal onderzoek' omschrijven. Nu voegt een omzendbrief daar nog wat extra informatie aan toe.

Minimumvoorwaarden

Een KB van 1 december 2013 omschrijft de minimumvoorwaarden waaraan het sociaal onderzoek bij maatschappelijke integratie moet voldoen. Op basis van dat onderzoek beslist het OCMW onder andere of iemand al dan niet een leefloon krijgt. Een tweede gelijkaardig KB doet hetzelfde voor het sociaal onderzoek in dossiers waarin de staat de steun van het OCMW ten laste neemt.

Een 'sociaal onderzoek' wordt omschreven als 'het individueel onderzoek dat het centrum toelaat de nodige informatie in te zamelen om te besluiten met een nauwkeurige diagnose nopens het bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening en de meest passende middelen voorstelt om daarin te voorzien'.
Het sociaal onderzoek is dus een samenvatting van de elementen die het bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening vaststelt. Met een 'sociaal verslag' en een 'sociaal dossier'.

Het is de bedoeling dat de sociale onderzoeken op een eenvormige manier worden uitgevoerd. En daarbij kan men de extra informatie gebruiken uit een omzendbrief van 14 maart 2014 die op 4 juli 2014 in het Staatsblad verschenen is.

Omzendbrief

Beide KB's worden toegelicht. Door de gemeenschappelijke elementen in beide besluiten aan te halen, en door de afzonderlijke elementen per dienstverlening - maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie - te omschrijven.

De omzendbrief omvat de elementen van het onderzoek die opgenomen worden in het verslag van het sociaal onderzoek en de bijhorende documenten. Het gaat om de identificatiegegevens van de aanvrager, de verblijfsgegevens van de hulpaanvrager, het huisbezoek, het overzicht van de bestaansmiddelen, en het residuair karakter van de hulpverlening.

Ook de praktische toepassing van de regels komt aan bod. Met onder andere de samenstelling van het sociaal dossier.

Daarnaast komen ook bijkomende 'specifieke elementen' aan bod voor het uitvoerings-KB dat verwijst naar de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
Met bijvoorbeeld bijkomende informatie over de 'werkbereidheid' als voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op het recht op integratie. Zo moet het verslag van het sociaal onderzoek een duidelijke beschrijving van de werkbereidheid van de aanvrager bevatten en een analyse van zijn inspanningen.

Er zijn ook bijkomende 'specifieke elementen' voor het uitvoerings-KB dat verwijst naar de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's.
Met bijvoorbeeld bijkomende informatie over de tenlasteneming van medische kosten. Zo moet in die gevallen de verzekerbaarheid (ziekteverzekering) van de aanvrager nagegaan worden.

Tot slot kunnen we er nog wijzen dat de omzendbrief in bijlage een overzicht geeft van de 'elektronische gegevensstromen'. Uit de omzendbrief blijkt namelijk dat de ontsluiting van bijkomende informatiestromen vanuit de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ) er moet voor zorgen dat het sociaal onderzoek op een kwaliteitsvolle manier kan gebeuren. Dit bovenop de bestaande gegevensstromen.

Bron: Omzendbrief van 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en in het kader van de maatschappelijke dienstverlening door de O.C.M.W.'s die overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 april 1965 door de Staat terugbetaald wordt, BS 4 juli 2014

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 19, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 14 maart 2014
? Koninklijk besluit van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek verricht overeenkomstig artikel 9bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 14 maart 2014