Vernieuwde samenstelling beheerscomité Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

De bevoegdheid voor de gezinsbijslag wordt overgedragen naar de gemeenschappen, en voor Brussel naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Er zijn al een paar teksten gepubliceerd in het Staatsblad die de overdracht mogelijk maken en begeleiden.

Zo heeft een KB van 8 mei 2014 de vertegenwoordiging van de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie in het beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) uitgewerkt. En een KB van 8 mei 2014 rondt die nieuwe samenstelling nu af. Dus: de samenstelling, 'uitgezonderd de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie', zo blijkt uit het opschrift.

Om de overdracht vlot te laten verlopen, werden de verschillen tussen de kinderbijslagregelingen voor werknemers en zelfstandigen al zoveel mogelijk weggewerkt. De wetgever heeft één wettelijk kader voor werknemers én zelfstandigen gecreëerd: de ?algemene kinderbijslagwet? (AKBW) die globaal genomen in werking getreden is op 30 juni 2014. En de RKW wordt het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag - afgekort: FAMIFED.

Het nieuwe KB bepaalt dat het beheerscomité ook volgende vertegenwoordigers telt:

5 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties. Vanaf de inwerkingtreding van de algemene kinderbijslagwet worden 2 effectieve vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties vervangen door 2 vertegenwoordigers van de representatieve middenstandsorganisaties met de hoedanigheid van effectieve leden;

5 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties;

5 effectieve en 3 plaatsvervangende vertegenwoordigers van andere bij het beheer van de instelling betrokken organisaties, waaronder één effectieve vertegenwoordiger van de Vereniging der Kassen voor Gezinsvergoedingen.

De basis voor de nieuwe samenstelling is opgenomen in een wet van 4 april 2014 die de wet van 25 april 1963 over het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg afgestemd heeft op de nieuwe geregionaliseerde structuur. Het nieuwe KB van 8 mei 2014 bepaalt nu dat deze wet uitwerking heeft met ingang van 1 april 2014.

Het KB van 8 mei 2014 treedt zelf ook in werking op 1 april 2014. Een KB van 27 mei 2014 had eerder ook al de gezinsorganisaties aangewezen die zetelen in het beheerscomité.

Bron: Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot regeling van de samenstelling van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, uitgezonderd de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, BS 8 juli 2014

Zie ook:
? Wet van 4 april 2014 tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, BS 5 mei 2014
? Koninklijk besluit van 8 mei 2014 tot regeling van de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, BS 16 juni 2014