Vlaanderen schaaft aan procedure voorkooprechten

Vlaanderen sleutelt aan de procedure voor de voorkooprechten. Voortaan duiden de begunstigden van een voorkooprecht zelf de percelen aan die in het themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' moeten opgeladen worden. Het recht van voorkoop gaat in vanaf de bekendmaking ervan. Bij een verkoop uit de hand gaat het aanbod van het voorkooprecht voortaan vergezeld van een overzicht met de genotsrechten op het goed. En voor alle begunstigden van een voorkooprecht geldt voortaan dezelfde aanvaardingstermijn.

Voorkooprechten

Heel wat overheden - waaronder bv. het Vlaams gewest, de gemeenten, de Vlaamse Grondenbank en Waterwegen en Zeekanaal - hebben in bepaalde gebieden een voorkooprecht. Als zij dat recht uitoefenen, verwerven zij in de plaats van de kandidaat-koper de aangeboden onroerende goederen. Aanbieding en uitoefening van het voorkooprecht gebeurt via het e-voorkooploket. Men kan er de voorkooprechten raadplegen via het themabestand 'Vlaamse voorkooprechten'.

Melding voorkooprechten

De begunstigde van een voorkooprecht hoeft niet langer alle betrokken percelen op te laden in het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten'. Hij meldt enkel ook de voorkooprechten waarvoor hij ook echt aanbiedingen van het e-voorkooploket wil ontvangen. Percelen waarvan hij overtuigd is dat hij er zijn voorkooprecht toch niet zal op uitoefenen, moeten niet in het bestand komen.

Kadastrale percelen

Tot nu bevatte de digitale melding van de voorkooprechten de afbakening van het ruimtelijk gebied waarin het voorkooprecht is toegekend. Het was dan het AGIV dat - met het oog op de opname in het themabestand 'Vlaamse voorkooprechten - de percelen ging identificeren. Maar dat verandert nu. Voortaan meldt de begunstigde zelf de percelen waarop het voorkooprecht kan uitgeoefend worden. Dat is geen taak meer van het AGIV.

De aangemelde percelen zijn geïdentificeerd volgens hun geografische ligging en hun kadastrale gegevens. Zijn er geen kadastrale gegevens dan gebeurt de identificatie via een unieke identificatiecode van het AGIV en de geografische ligging. Een perceel kan in het themabestand komen als het voor minstens de helft in een afgebakend gebied ligt waarbinnen een voorkooprecht is toegekend.

De melding gebeurt volgens de overdrachtsspecificaties van het AGIV.

Uitwerking vanaf bekendmaking

Vlaamse voorkooprechten hebben uitwerking vanaf hun bekendmaking. En niet meer vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de bekendmaking.

Alle gemelde voorkooprechten worden - na verwerking door het AGIV - bekengemaakt bij de aanvang van de volgende kalenderdag. Om middernacht.

De snellere uitwerking van het voorkooprecht - vanaf de dag van bekendmaking - is van belang voor de snel wijzigende voorkooprechten, zoals bijvoorbeeld het leegstandsregister.

Verkoop uit de hand

Bij een verkoop uit de hand biedt de instrumenterende ambtenaar het recht van voorkoop aan bij het e-voorkooploket. Dat aanbod - dat eigenlijk geldt als aanbod tot verkoop - moet alle essentiële elementen van de koopovereenkomst bevatten. Daarom moet het voortaan een verklaring van de verkoper bevatten over alle zakelijke en persoonlijke genotsrechten die op het goed rusten. Het gaat dan bv. om huur, pacht, vruchtgebruik, erfpacht) Op die manier zal de begunstigde van het voorkooprecht beter kunnen beoordelen of hij het recht van voorkoop al dan niet wil uitoefenen.

Het e-voorkooploket bezorgt het aanbod aan de begunstigden van het voorkooprecht. Wie het aanbod aanvaardt brengt het e-voorkooploket op de hoogte binnen 60 dagen na de datum waarop het loket de aanbieding van het voorkooprecht heeft ontvangen.

Iedere begunstigde kan binnen die termijn van zestig dagen de instrumenterende ambtenaar om aanvullende informatie vragen. Hij kan ook de inhoud van de verkoopovereenkomst of van het ontwerp van authentieke akte opvragen. De ambtenaar bezorgt de gegevens binnen vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek. Op papier of digitaal.

Openbare verkoop

Als er bij een openbare verkoop een hoger bod is gedaan, meldt de instrumenterende ambtenaar dit aan het e-voorkooploket, samen met de plaats, dag en uur van de zitdag na hoger bod. Die melding moet voortaan minstens tien dagen voor de nieuwe zitdag gebeuren.

Termijnberekening

Er komen duidelijke regels voor de wijze waarop de vervaltermijnen voor aanbieding en uitoefening van het voorkooprecht worden berekend. Aangezien het e-voorkooploket continu beschikbaar is worden de termijnen gerekend van middernacht tot middernacht. De termijn begint te lopen vanaf de dag na die van de gebeurtenis die de termijn doet ingaan en omvat alle kalenderdagen. De vervaldag is in de termijn inbegrepen. Valt die op een zaterdag, zondag of feestdag dan wordt hij niet verplaatst.

Technische storing

Het e-voorkooploket is in principe 24 uur per dag en zeven dagen op zeven beschikbaar. Stel dat er een technische stoornis is, dan kan dit gevolgen hebben voor de informatieverstrekking naar de begunstigden of de instrumenterende ambtenaren toe. Of een invloed hebben op de termijnen van kennisgeving en aanvaarding. De Vlaamse regering krijgt daarom de mogelijkheid om een procedure uit te werken om de gevolgen van een onderbreking van de normale werking op te vangen.

Inwerkingtreding

Het nieuwe decreet van 28 maart 2014 treedt in werking op 20 juli 2014.

Bron: Decreet van 28 maart 2014 tot wijziging van diverse decreten met het oog op een verdere harmonisering van de procedures van voorkooprechten, BS 10 juli 2014

Zie ook:
Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten