Round-up van nieuwe aansprakelijkheidsregels inzake overheidopdrachten

De voorbije 2 jaar werd er duchtig gesleuteld aan het aansprakelijkheidsregime van de aanbestedende overheden. De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden van de opdrachtnemer werd uitgebreid van de 'werken in onroerende staat', naar bepaalde 'fraudegevoelige dienstensectoren'. Er werd een regime van subsidiaire hoofdelijke aansprakelijkheid ingevoerd, dat toelaat om op te treden tegen zogenaamde 'lege-doosvennootschappen'. Er werd een regime van hoofdelijke aansprakelijkheid geïntroduceerd wanneer aannemers en onderaannemers op zwaarwichtige wijze te kort schieten in hun verplichting tot uitbetaling van het loon; dat is het zogenaamde 'klassieke stelsel'. En er kwam een 'bijzonder stelsel' van hoofdelijke aansprakelijkheid bij, in geval aannemers of onderaannemers, illegaal verblijvende derdelanders tewerkstellen.

In een omzendbrief van 22 juli 2014 brengen de diensten van de ontslagnemende federale premier alle nieuwe verplichtingen bijeen en overlopen zij de formaliteiten op het vlak van inhouding, wijze van kennisgeving, termijnen, enz.

De omzendbrief geeft ook aan hoe de aanbestedende diensten zich kunnen indekken tegen inbreuken. Bijvoorbeeld door de uitvoering van de opdracht te schorsen, door de overeenkomst te verbreken wegens een zwaarwichtige beroepsfout, door een tijdelijke uitsluiting van het recht op deelneming aan overheidsopdrachten af te kondigen, door de opdracht verder in eigen beheer uit te voeren, enz.

De omzendbrief bevat tot slot nog een reeks clausules die kunnen worden overgenomen in de opdrachtsdocumenten om het risico voor de aanbestedende overheid te beperken.

Met specifieke vragen over de hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden of voor tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen kunt u terecht bij het contactpunt van de algemene directie 'Toezicht op de Sociale Wetten' van de federale overheidsdienst 'Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg', tsw@werk.belgie.be of tel. 02-233.48.15.

Bron: Omzendbrief van 22 juli 2014. - Omzendbrief overheidsopdrachten - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer - Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van een opdrachtnemer of onderaannemer die illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt - Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale en sociale schulden naar bepaalde fraudegevoelige dienstensectoren, BS 4 augustus 2014.

Zie ook:
Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012; ?Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden fors uitgebreid (art. 61-62 PW I)?, S. BELLEMANS; ?Hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale schulden aannemer uitgebreid (art. 63, 64 en 65 PW I)?, C. VAN GEEL; en ?Ketenaansprakelijkheid voor betaling lonen (art. 66-78 PW I)?, S. BELLEMANS.