Werkloosheidsbesluit afgestemd op nieuwe overgangsuitkering

Het overlevingspensioen werd onlangs hervormd. De wetgever heeft een 'overgangsuitkering' ingevoerd die beperkt is in de tijd. Nu wordt de werkloosheidsreglementering afgestemd op deze nieuwe situatie.

Overgangsuitkering

De overgangsuitkering is beperkt in de tijd maar wel onbeperkt cumuleerbaar met beroeps- en vervangingsinkomsten. Ze wordt toegekend voor 12 maanden als er geen kinderlast is en voor 24 maanden als er wel kinderlast is. Voor wie intussen geen werk heeft gevonden, is een vlotte overstap naar het werkloosheidsstelsel mogelijk omdat men geen wachttijd moet doorlopen.

Daarom introduceert een KB van 8 juli 2014 de nieuwe uitkering nu in het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991. En een ministerieel besluit met dezelfde datum past de toepassingsregels van dat werkloosheidsbesluit aan. Zo wordt het beroepsverleden als loontrekkende verhoogd met 2 jaar indien de werknemer voor de maximale periode een overgangsuitkering heeft ontvangen.

Let op! De overgangsuitkering wordt toegekend aan de langstlevende echtgenoot die de vereiste leeftijd om aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen niet bereikt heeft.

Die minimumleeftijd wordt geleidelijk opgetrokken. Telkens met stappen van 6 maanden. Zo wordt de leeftijd van 45 jaar, die geldt wanneer de echtgenoot ten laatste op 31 december 2015 overlijdt, op 50 jaar gebracht wanneer de echtgenoot ten vroegste op 1 januari 2025 overlijdt.

Werkloosheid

Het begrip overgangsuitkering wordt ingevoerd bij de inleidende bepalingen. Meer bepaald bij de omschrijving van de voorwaarden om vanaf de aanvang van een deeltijdse betrekking beschouwd te worden als een deeltijdse werknemer met behoud van rechten.

Het gaat om werknemers die de overgangsuitkering voorzien in de pensioenregelgeving hebben genoten en waarvoor gelijkgestelde dagen in rekening werden gebracht.

De periode die aanleiding heeft gegeven tot betaling van een overgangsuitkering kan slechts in rekening worden gebracht indien de uitkering werd betaald voor de maximale periode waarin de pensioenregelgeving voorziet. In dat geval wordt ze in rekening gebracht ten belope van 624 dagen in een voltijdse arbeidsregeling, te situeren onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop het recht op de overgangsuitkering is uitgeput.

Onder die voorwaarden wordt de periode met overgangsuitkering dus gelijkgesteld met arbeidsdagen. Men last ook een verwijzing in binnen het uitkeringsstelsel in geval van volledige werkloosheid.

Cumul

De werkloze die een onvolledig pensioen of een overlevingspensioen geniet, kan uitkeringen genieten binnen bepaalde beperkingen. Het bedrag van de uitkering wordt namelijk verminderd in geval van een toegelaten cumulatie. Maar de werkloze die een overgangsuitkering geniet, kan uitkeringen krijgen zonder toepassing van die beperking.

De werkloosheidsuitkering wordt wel enkel toegekend op voorwaarde dat de werkloosheid niet te wijten is aan de stopzetting of de vermindering van de arbeid omwille van de ontvangst van het pensioen of de overgangsuitkering, en op voorwaarde dat het stelsel op grond waarvan het pensioen wordt toegekend:

de cumulatie van het pensioen met de uitkeringen niet verbiedt;

het genot van het pensioen of het bedrag van het pensioen niet afhankelijk stelt van voorwaarden die de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt beperken.

In werking

Beide besluiten van 8 juli 2014 treden in werking op 1 januari 2015. Dat is het moment waarop het stelsel van de overgangsuitkering in werking treedt. Wie op 31 december 2014 al een overlevingspensioen ontvangt, behoudt dit recht.

Bron: Koninklijk besluit van 8 juli 2014 tot wijziging van de artikelen 29, 38, 65 en 100 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering toegekend in geval van een overlevingspensioen, BS 1 augustus 2014 2014

Bron: Ministerieel besluit van 8 juli 2014 tot wijziging van de artikelen 70 en 71 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering toegekend in geval van een overlevingspensioen, BS 1 augustus 2014