GAS-ambtenaren krijgen witte identificatiekaart

Vanaf 16 oktober 2014 zijn de ambtenaren die bevoegd zijn om GAS-inbreuken vast te stellen, verplicht om een witte identificatiekaart te dragen waarop duidelijk hun bevoegdheid als vaststeller is aangegeven. Het model van de kaart werd als bijlage opgenomen bij het MB van 5 september 2014.

Minister van Binnenlandse Zaken, Melchior Wathelet, introduceert 2 verschillende kaarten. Een algemene kaart 'vaststeller' en een kaart voor de ambtenaren die ook bevoegd zijn om overtredingen vast te stellen op het stilstaan en parkeren en overtredingen van de bepalingen betreffende het verkeersbord C3.

De kaart is alleen verplicht voor de gemeenteambtenaren, de provinciale of gewestelijke ambtenaren, de personeelsleden van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en autonome gemeentebedrijven die door de gemeenteraad als vaststeller zijn aangewezen. De vaststellers die onder toepassing vallen van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet moeten geen identificatiekaart hebben. Dit is ook zo voor de politieambtenaren, agenten van politie of bijzondere veldwachters of de personeelsleden van de openbare vervoersmaatschappijen die GAS-inbreuken mogen vaststellen in het kader van hun bevoegdheden.

De kaart heeft ook geen betrekking op de sanctionerende GAS-ambtenaren.

Bron: Ministerieel besluit van 5 september 2014 tot bepaling van het model van de identificatiekaart van ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties, BS 16 september 2014.

Zie ook
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, BS 1 juli 2013. (art. 21)
Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie, BS 27 december 2013. (art. 3 KB vaststellers GAS)