OCMW's krijgen meer ruimte voor delegatie bij verschijnen in rechte en collectieve schuldenregeling

OCMW's hebben voortaan meer mogelijkheden om zich te laten vertegenwoordigen in dossiers van collectieve schuldenregeling en om te verschijnen in rechte. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn (of de raad zelf bij persoonlijk belang van de voorzitter) kan nu ook een personeelslid van een samenwerkingsverband van één of meer OCMW's aanwijzen voor die taak.

Maar 'het verschijnen in rechte namens het OCMW door personeelsleden van samenwerkingsverbanden' is niet helemaal nieuw. De OCMW's werken al langer op deze manier, voornamelijk omdat het kostenbesparend en efficiënt is. Maar het systeem verloor zijn decretale rechtsgrond bij de wetswijziging van 29 juni 2012. De rechtsgrond wordt vandaag hersteld en uitdrukkelijk opgenomen in het OCMW-decreet.

Op basis van opmerkingen van de afdeling OCMW van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten wordt tegelijk de vertegenwoordiging in dossiers van collectieve schuldenregeling aangepast. Vertegenwoordiging in dossiers collectieve schuldenregeling namens het OCMW kan voortaan gedelegeerd worden aan een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn, een personeelslid van het OCMW, een personeelslid van een samenwerkingsverband van één of meer OCMW's, een personeelslid van een ander OCMW op basis van een samenwerking van openbare centra voor maatschappelijk welzijn, of een advocaat. Al deze mensen kunnen trouwens ook 'verschijnen in rechte' namens het OCMW.

Het decreet van 25 april 2014 tot wijziging van het OCMW-decreet is in werking getreden op 6 september 2014, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Decreet van 25 april 2014 houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het O.C.M.W. in rechte kunnen verschijnen, BS 27 augustus 2014.

Zie ook
Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 24 december 2008. (artikel 200 van het ?OCMW-decreet?)
Voorstel van decreet (van de heren Willy Segers, Ward Kennes, Kurt De Loor, Marius Meremans, Jan Verfaillie en Jurgen Vanlerberghe en mevrouw Karin Brouwers) houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn,wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen, Vl. Parl. 2014, nr. 2393/1.