Aanvraagformulier voor verminderde bijdragen zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2015 zullen zelfstandigen hun sociale bijdragen voor een bepaald jaar kunnen berekenen op de inkomsten van datzelfde jaar. Nu zijn dat nog de inkomsten van 3 jaar voordien. Dankzij het nieuwe systeem kan men meer rekening houden met schommelende inkomsten.

Dit betekent dat de zelfstandige onder de nieuwe regeling aan zijn sociaal verzekeringsfonds kan vragen om voor een bepaald bijdragejaar verminderde bijdragen te betalen. Dat gebeurt met een aanvraagformulier waarvan het model nu verschenen is in het Staatsblad. In bijlage bij een ministerieel besluit van 9 juli 2014.

Het gaat om het ?aanvraagformulier tot vermindering van het voorlopige bedrag van mijn sociale bijdragen voor het jaar (bijdragejaar)?. Zodra de administratie de definitieve inkomsten van de zelfstandige berekend heeft, krijgt hij van zijn sociaal verzekeringsfonds een afrekening.

Naast de aanduiding van de bijdragecategorie van de zelfstandige en zijn persoonsgegevens, bevat het formulier het bedrag van de verminderde bijdrage, de motivering van de aanvraag, de bij te voegen rechtvaardigingsstukken, een toelichting bij de genummerde stukken, en een eindverklaring met ook de noodzakelijke toelichting bij de boekhoudkundige stukken.

De aanvraag wordt ? samen met 'alle nuttig geachte stavingsstukken' ? bij het sociaal verzekeringsfonds ingediend. Dit kan aangetekend gebeuren of ter plaatse, tegen afgifte van een ontvangstbewijs. De beslissing van het sociaal verzekeringsfonds wordt schriftelijk aan de betrokken zelfstandige meegedeeld.

Het sociaal verzekeringsfonds bewaart de aanvraag van de zelfstandige, de stavingsstukken, de beslissing, en eventuele ook de andere 'relevante stukken' waarop de beslissing gebaseerd is.

De wet van 22 november 2013 die de hervorming van de bijdrageregeling heeft doorgevoerd, paste hoofdzakelijk het KB nr. 38 van 27 juli 1967 aan. Dat KB bevat immers het sociaal statuut voor zelfstandigen. Later werd ook het zogenaamde 'algemeen reglement' dat het sociaal statuut voor zelfstandigen heeft uitgevoerd, afgestemd op de nieuwe situatie.

Logischerwijs treedt het bijhorend ministerieel besluit van 9 juli 2014 in werking op 1 januari 2015. Het moment dus waarop de nieuwe bijdrageregeling in werking treedt. De sociale bijdragen die betrekking hebben op kwartalen vóór die datum worden berekend en geïnd volgens de bestaande regels.

Bron: Ministerieel besluit van 9 juli 2014 tot vaststelling van het model van aanvraagformulier voor het verkrijgen van de toepassing van artikel 11, § 3, zesde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 16 september 2014

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 28 december 1967 (artikel 33 van het algemeen reglement)
? Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 29 juli 1967 (artikel 11, § 3, zesde lid van het sociaal statuut voor zelfstandigen)
? Wet van 22 november 2013 houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen, BS 6 december 2013