Nieuw formulier voor aanvraag uitvindingsoctrooi

Wie een uitvindingsoctrooi aanvraagt bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom van de FOD Economie, doet dat vanaf 22 september 2014 met een nieuw formulier. Dat komt er om rekening te houden met recente wijzigingen aan het octrooirecht.

De wet van 19 april 2014 heeft immers Boek XI 'Intellectuele Eigendom' toegevoegd aan het Wetboek van Economisch Recht (WER). Dat boek bevat onder meer de bepalingen over uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten en auteursrechten. Hoewel heel wat bestaande regels uit het octrooirecht werden overgenomen, werden ook een aantal wijzigingen aangebracht. Onder meer om het taksensysteem flexibeler te maken, de inhoud van het octrooidossier te verfijnen en de werking van de Dienst voor Intellectuele Eigendom in overeenstemming te brengen met die van het Europees octrooibureau. De bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2015.

Bedoeling is dan ook dat alle octrooiaanvragen behandeld worden volgens de nieuwe bepalingen. Een update van 'het formulier voor het verzoek tot verlening van een uitvindingsoctrooi' was dan ook noodzakelijk. Het nieuwe formulier bevat 18 onderdelen:

titel van de uitvinding;

gegevens aanvrager;

gegevens uitvinder;

melding of het gaat om een afgesplitste aanvraag;

aanduiding van een vertegenwoordiger om namens de aanvrager te handelen bij de DIE;

verklaring van voorrang;

verzoek voor het verkrijgen van een onderzoek van het internationale type;

verzoek voor nieuwheidsonderzoek wordt later ingediend;

voorstel tot publiceren van uittreksel;

biologisch materiaal;

informatie m.b.t. de tentoonstelling van de uitvinding;

bijkomende inlichtingen;

verklaring inzake betaling der taksen;

melding dat de aanvrager verzoekt dat het octrooi zou verleend worden vanaf de vervulling van de formaliteiten, voorgeschreven voor de toekenning van het octrooi;

controlelijst van documenten waarnaar verwezen wordt in de aanvraag en bijgevoegde documenten;

controlelijst bijgevoegde stukken;

verzoek vervroegde publicatie van de octrooiaanvraag;

handtekeningen van de aanvrager (s) of vertegenwoordiger(s).

Het MB van 1 september 2014 treedt in werking op 22 september. De bijlage in het besluit vervangt de huidige bijlage bij het MB van 30 juni 1987.

Bron: Ministerieel besluit van 1 september 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 1987 tot vaststelling van het model van het formulier voor het verzoek tot verlening van een uitvindingsoctrooi, BS 12 september 2014.